مشاورین تحصیلی برتر تهران

helpkade
مشاورین تحصیلی برتر تهران
مشاورین تحصیلی برتر تهران

دو همايش مهم مشاوره اي از دو مشاور تحصيلي برجسته تهران( كنكوري هاي96)

 

همايش مشاوره تحصيلي مهندس ايمان سرور پور — تير 1396 –مكان:برج ميلاد تهران

 

مشاورین تحصیلی برتر تهران

همايش مشاوره تحصيلي استاد ميلاد رضايي مقدم— خرداد و تير 1396–مكان:سالن شهيد مطهري

 

 

كنكوري ها به دوستانتون خبر بديد…

كنكوري هاي 96 همايش اين دو استاد عزيز را از دست ندهيد

1-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

 

2-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

  شماره تماس مركز مشاوره ديبازر09126085000

 

 

3-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

 

4-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

 

5-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

 

 

6-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 شماره تماس مركز مشاوره باراد5001-250-0939

 

7-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

1-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

مشاورین تحصیلی برتر تهران

 

2-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

  شماره تماس مركز مشاوره ديبازر 09126085000

 

 

3-اميرحسين جعفرقلي 

مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 021-88768597

 

 

4-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 شماره تماس مركز مشاوره باراد 5001-250-0939

 

 

5-نادر شكوري

مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

 

6-رامين نيكخو 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

 

7-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

 

8-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

 

9-شاهرخ كروبي 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 شماره تماس مركز مشاوره كروبي 09121256239

 

10-اميد شهبازي

مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

 

11-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

 

12-محمدرضا پوردستمالچي 

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه2

 

 

13-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

1-اميرحسين جعفرقلي 

مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 021-88768597

2-نادر شكوري

مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

 

5-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

  شماره تماس مركز مشاوره ديبازر 09126085000

 

6-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 شماره تماس مركز مشاوره باراد 5001-250-0939

 

7-رامين نيكخو 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 شماره تماس مركز مشاوره كروبي 09121256239

11-اميد شهبازي

مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي 

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه2

مشاوران رتبه ساز كشور معرفي شدند.

 

مشاوران تحصيلي مدارس برتر تهران معرفي شدند.

 

كنكوري ها ، دانش آموزان تمامي مشاوران در ليست زير در مدارس و آموزشگاه هاي برتر تهران فعاليت دارند.

لذا،ساير مشاوران كه فعاليت خصوصي دارند نام آنها در اين ليست نمي باشد.

مشاوران تحصيلي كنكور مورد تاييد آموزش و پرورش

 

1-اميرحسين جعفرقلي 

مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 

2-نادر شكوري

مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

5-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

 

6-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 

7-رامين نيكخو 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

11-اميد شهبازي

مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي 

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه2

معرفي مشاوران برتر تهران – معرفي مشاوران تحصيلي مدارس برتر تهران

 

مشاوران رتبه هاي برتر كنكور تهران چه كساني هستند؟

 

 

مشاوران تحصيلي مدارس:

فرزانگان(تيزهوشان دخترانه) – علامه حلي(تيزهوشان پسرانه) – علامه طباطبايي(دخترانه،پسرانه  نمونه)

دكتر حسابي(نمونه تهران) – انرژي اتمي(تيزهوشان دخترانه،پسرانه)

 

بهترين مشاوران كنكور تهران ، مدرس مراكز آموزشي برتر كشور هستند.

 

مشاوران برتر تهران-بهترين مشاوران تحصيلي

 

1-اميرحسين جعفرقلي / مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 

2-نادر شكوري / مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

5-امير ديبازر / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

 

6-ميلاد رضايي مقدم / مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 

7-رامين نيكخو / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

11-اميد شهبازي / مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه 2

معرفي مشاوران برتر تهران – معرفي مشاوران تحصيلي مدارس برتر تهران

 

مشاوران رتبه هاي برتر كنكور تهران چه كساني هستند؟

 

 

مشاوران تحصيلي مدارس:

فرزانگان(تيزهوشان دخترانه) – علامه حلي(تيزهوشان پسرانه) – علامه طباطبايي(دخترانه،پسرانه  نمونه)

دكتر حسابي(نمونه تهران) – انرژي اتمي(تيزهوشان دخترانه،پسرانه)

 

بهترين مشاوران كنكور تهران ، مدرس مراكز آموزشي برتر كشور هستند.

 

مشاوران برتر تهران-بهترين مشاوران تحصيلي

 

1-اميرحسين جعفرقلي / مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 

2-نادر شكوري / مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

5-امير ديبازر / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

 

6-ميلاد رضايي مقدم / مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 

7-رامين نيكخو / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

11-اميد شهبازي / مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه 2

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ( Science Alert ) به منظور اطلاع رسانی رویدادهای علمی و تخصصی به همت تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی ایجاد شده و مدیریت می گردد.
لازم به ذکر است Science Alert هیچ گونه فعالیتی در زمینه برگزاری رویدادهای علمی مانند کنفرانس، سمینار، کارگاه آموزشی و … ندارد و صرفاً به اطلاع رسانی این گونه رویدادها می پردازد؛ بنابراین از بازدیدکنندگان گرامی پایگاه Science Alert درخواست می شود جهت حضور در رویدادهای مذکور مستقیماً با دبیرخانه یا روابط عمومی سازمان های برگزار کننده تماس حاصل فرمایید. البته از شما تقاضا داریم پس از حضور در رویدادهای علمی تجربیات خود را از طریق بخش نظرات مرتبط به هر رویداد با ما و سایر بازدیدکنندگان پایگاه در میان بگذارید.
ضمناً اگر شما نیز در حال برگزاری رویداد علمی یا تخصصی هستید می توانید برای ثبت رویداد خود به صورت کاملاً رایگان از لینک ذیل استفاده فرمایید.

درخواست ثبت رویداد

 

این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد. که برای کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان ، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی ، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مساله و مشکلی که در محیط تحصیل برای آنها ممکن است پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است.

در این مقاله سعی شده است ده مرکز مشاوره تحصیلی برتر دانشجویی معرفی گردد البته در نظر داشته باشید معرفی مراکز مذکور به معنی تایید یا عدم تایید خدمات آنان نیست و این مراکز بر اساس نتایج جست و جو استخراج شده و در این مقاله درج شده اند.

مشاورین تحصیلی برتر تهران

آدرس: تهران – ستارخان – باقرخان

تلفن ثابت : ۰۲۱-۴۴۳۸۷۶۷۴

زمینه فعالیت : مشاوره درسی،برنامه ریزی،آزمون

آدرس : تهران – سعادت آباد – میدان سرو

 تلفن: ۲۲۰۰۰۴۱۰-۰۲۱

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی

آدرس : شریعتی – ابتدای میرداماد

تلفن ثابت : ۰۲۱-۲۲۷۳۹۵۹۱

زمینه فعالیت : روانشناسی کودک ، مشاوره تحصیلی

آدرس : خیابان مطهری – خیابان میرزای شیرازی – کوچه عرفان – شماره ۹ – واحد ۹

تلفن ثابت : ۰۲۱-۸۸۷۰۱۵۵۷

زمینه فعالیت : مشاوره،مشاوره خانوادگی تحصیلی اختلالات رفتاری، ازبین بردن انواع ترسها وسواس عذاب وجدان و آموزش

آدرس : تهران – پاسداران – خیابان گلنبی – برج زمرد

تلفن ثابت : ۰۲۱- ۲۲۸۹۶۲۴۹

زمینه فعالیت :مشاوره تحصیلی،بهترین مشاوره تحصیلی ،انتخاب رشته تضمینی،بهترین مشاوره کنکور،بهترین موسسه کنکور،بهترین مرکز مشاور تحصیلی،بهترین کلاس کنکور

آدرس : خیابان ولیعصر(عج) – بالاتراز پارک ساعی- روبروی ۳۲ گاندی- بن بست چمن- ساختمان پزشکان چمن- طبقه سوم- واحد ۱۴

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۵۱۳

زمینه فعالیت : روانپزشک ، رواندرمانگر، مشاوره خانوادگی تحصیلی ، اختلالات رفتاری کودکان

آدرس : گیشا – کوی نصر – نبش خیابان ۳۹ – ساختمان ۲۷۰ – طبقه اول – واحد۵

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۲۸۹۵۱۸

زمینه فعالیت : مشاوره جوان،تحصیلی و برنامه ریزی کنکور،ارشد و دکتری و …

آدرس :خیابان قایم مقام – با لاتر از مطهری – جنب بیمارستان تهران کلینیک – کوچه شهدا – پلاک ۹ – ساختمان ۲۰ – طبقه ۴ – واحد ۲۸

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۱۰۴۸۶۹

زمینه فعالیت : مشاوره ازدواج مشکلات زناشویی ، مشاوره تحصیلی ،درمان افسردگی ،درمان اضطراب لکنت زبان نوروفید بک با وسواس

آدرس : سعادت آباد –  بالاتر از میدان کاج – نبش شیرینی گلبن

تلفن :  ۲۲۰۰۰۴۱۰-۰۲۱

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی ،برنامه ریزی تحصیلی ،روانشناسی، تدریس خصوصی تیزهوشان ،المپیاد ریاضی فیزیک زیست شیمی عربی

آدرس : دفتر مرکزی : میدان تجریش – ابتدای ولیعصر – تلفن ۲۲۰۰۰۴۱۰ (۱۰ خط) دفتر شماره ۲ : خیابان اندرزگو – بعد از چهاراه فرمانیه – کوچه مریم – پلاک ۲۴

تلفن ثابت: ۰۲۱-۴۱۲۳۶۵

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی، روانشناسی، تدریس خصوصی تیزهوشان ،المپیاد ریاضی فیزیک زیست شیمی عربی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

مشاورین تحصیلی برتر تهران

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

سلام ببخشید این ده مرکز بر اساس چه اصولی استخراج شدند شما دقیقا اسامی جاهایی رو ذکر کردید که اصلا سابقه ی درخشانی ندارند و مطرح هم نیستند. خجالت بکشید بابا جمع کنید این مسخره بازی هارو و با سرنوشت ملت بازی نکنید.

سلام
من با استفاده از نظر کارشناسی این سایت به مرکز کارنامه مراجعه کردم و واقعا دلسوزانه برام انتخاب رشته کنکور رو انجام دادن. واقعا حرفه ای انجام دادن. مخصوصا جناب دکتر صبری که واقعا اتادن تو امر مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی.
من خودم استاد دانشگاه هستم و برای دخترم مراجعه کردیم. واقعا باید ازشون تشکر کرد.

کجاش استاده فقط بلده خوش حرفی کنه و خودش و تحمیل کنه به قران بهش گفتم پولمو پس بده نه تنها پس نداد بلکه جوا تلفن منم نداد نامرد همش سیاکاریه

به نظر من مشاوره تحصیلی شهداد بهترین مرکز مشاور ایران هست و خودشون در صفحه اوا گوگل هستن ولی من لینک سایتشونو میزارم برای علاقمندان که فقط به سایت سر بزنن با تشکرhttp://www.shahdadg.com

به نظر من هم بهترین موسسه مشاوره تحصیلی تهران مرکز مشاوره شهداد هست من با کمک دکتر شهداد تونستم به رتبه دلخواهم برسم . واقعا ممنونم

سلام از نظر من هم بهترین سایت مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مشاور گوپ هستش، برنامه ریزی و مشاوره برای هر سطحی انجام میدن و خداییش هم کارشون عالیه

چرا مردم را گمراه میکنید!!!؟
مشاوره تحصیلی شهداد کدومه! از طرف خودش میاید و تبلیغ میکنید!! یه سرچ کوچیک توی اینترنت بزنید می‌بینید که شرکت ثبت شده به نام مشاوره مهندسی آیندگان (نه تحصیلی). فقط ازش سوال کنید جواز کسبت کو؟ (بعد برید استعلام بگیرید) از کدوم ارگان مجوز داری؟!! (بعد برید استعلام بگیرید) اصلا مدرک دکترات چیه و از کدوم دانشگاه؟!! (از وزارت علوم استعلام بگیرید)

جهت اطلاع فقط یه تماس با پلیس فتا بگیرید تا مطمعن شید چی میگم.

به نظر من موسسه نام آوران شمیران یکی از بهترین مراکز آموزش تقویتی و مشاوره تحصیلی هست. ما ۵ سال از خدماتشون استفاده میکنیم. واقعا دست مریزاد. پسر من با راهنمای ها و مشاوره و تدریس ممتاز دکتر رفتاری مدرسه ابرز و مفید و انرژس قبول شد و دخترم هم الان مدرسه ربانی درس میخونه که ما مدیون آقای دکتر هستیم.
شمارشون ۲۲۰۰۰۴۱۰ هست

با سلام و عرض ادب
با توجه به جستجو رتبه سایت و همچنین خدمات ارائه شده من پیشنهاد می کنم به دوستان خدمات مشاوره تحصیلی درخت دانش را حتما مدنظر داشته باشند که با کمترین هزینه و بهترین خدمات ۲۴ ساعته و در طول شبانه روز به صورت حضوری و غیر حضوری در خدمت متقاضیان و داوطلبان می باشند.

من مرکز مشاوره کنکور کمک رو بهتون پیشنهاد می کنم
یکی از دوستام باهاشون کار می کرد رتبه ۴ کنکور شد. با اینکه ما ساکن شهرستان هستیم اما خیلی خدمات خوبی ازشون گرفتیم.

من موسسه کارنامرو خیلی با کیفیت و عالی میدونم.

برای دو سال هست باهاشون کار میکنیم.

سلام. دختر من پایه هشتم است و از مرکز بارسا مشاوره می گیرد . واقعا کادر مشاوره این مرکز خیلی دلسوزانه با دقت به بچه ها توجه دارند.

برای انجام مشاوره تحصیلی با مرکز نام آوران آشنا شدم در پاییز ۹۷، بسیار دلسوزانه و با تخصص بالایی کار مشاوررو انجام میدن.
بهترین انتخاب و روش تدریس رو به ما نشون دادن.
من خودم پزشک هستم و برای دخترم با توجه به حساسیت هایی که مد نظرم هست، بسیار مرکز با کیفیت و امنی هست.

خیلی ممنونم و این مرکز رو توصیه میکنم.
۲۲۰۰۰۴۱۰ دفتر مرکزیشون قیطریه هست

باسلام مي خواستم بپرسم در زمينه كنكور چقدر پيشرفت هستند و ايا رتبه هاي زير هزار يا صد در رياضي و تجوبي داشتند. ممنون

با توجه به اینکه در حال حاضر خیلی از موسسه ها کار تجاری با بچه ها انجام میدن، آشنایی و سپردن فرزندمون به معلم دلسوز و مشاور خوب بسیار مغتنم هست. در این بین چند سالی هست که با مجموعه نام آوران آشنا شدیم و دو تا فرزند خودم یکیشون از سال سوم ابتدایی و دومی از سال دهم تحت نظارت آموزشگاه قرار گرفتند. دخترم که الان دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هست و قبولیش رو مدیون مجموعه نام آوران شمیران هستیم. پسرم هم الان سال هفتم هست و من و مادرش که پزشک هستیم و تا قبل از این خیلی دغدغه درسی آروین رو داشتیم، الان با یه وضعیت آرمانی درسی مواجه شدیم که شبیه معجزه هست برامون. برنامه ریزی، مطالعه درست، نمرات عالی و فعالیت های ورزشی و فوق برنامه آروین خیلی وضعیت خوبی داره و آرامش رو به خونوادمون هدیه داده. تمام هزینه هایی که کردیم حلالشون و کوچکترین کار در برابر زحمات آقای دکتر و همکاراشون معرفی به دیگران هست.

به نظر من بهترین مشاور کنکور ،بهترین مشاور انتخاب رشته و بهترین مشاور تحصیلی ایران دکتر شهداد هستن
shahdadg.com

بهترین و تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی ایران مرکز مشاوره شهداد هست. و آدرس سایت shahdadg.com

بنده دکترای برق قدرت دارم. چند سالی هست که درگیری ذهنی همکارانم رو که اکثراً از اساتید دانشگاه هستن و متاسفانه در دام تبلیغات تلویزیون قرار گرفتن و سی دی های یکی از یکی بی فایدرو خریدن که حاصلش از ذست رفتن زمان و عقب افتادگی فرزندشون از پیشرفت و مشکلات روحی بسیار و تحمیل هزینه های گزاف بی حاصل برای خانوادشون بود رو از نزدیک میبینم. خدارو شکر با تحقیقات بسیار تونستم با استاد فرهیخته و توانمند و مشاوری با تخصص و متعهد در آموزشگاه نام آوران شمیران آشنا بشم. دخترم از مقطع سوم دبستان زیر نظر مدیر موسسه هم ریاضی رو خیلی خوب یادبگیره وهم برنامه ریزی درسی. بطور کلی میتونم بگم اصول درس خوندن رو چند سالی هست که یادمیگیره و به درس خیلی اهمیت میده و بسیار علاقه مند به درس و فراگیری علم نگاه میکنه. شکر گذاری پروردگار، قدردانی از بنده ی خوبش هست. توصیه والدین هم وطنم به استفاده از خدمات این مرکز به جرأت میتونم بگم دعای خیر شما رو نصیبم میکنه. ان شاالله امتحان کنید و شما هم نظرتون رو بدین.

با احترام

حمید.س

با توجه به تبلیغات گوشخراش و آزاردهنده ی مافیای کنکور، پیدا کردن یه آموزشگاه و مرکز برنامه ریزی کارامد خیلی سخته. به عنوان یه مادر که خوشبختی و پیشرفت فرزندش مهمترین امر در زنگدگیمه، مرکز کارنامرو به دوستان توصیه میکنم. ما خیلی راضی هستیم. نظم، تعهد، پشتکار و تدریس منحصربفردشون من رو که خودم سابقه ۲۳ سال خدمت در آموزش پرورش رو دارم خیلی دلگرم کرد. ما دفتر خیابون دولت رو رفتیم و خیلی سرراست و دسترسیش آسون هست. اگر دوست دارین میتونین استفاده کنین. در کنار دو دختر من که یکی کلاس دهم هست و یکیشون در مقطع ششم درس میخونه کلی شاگرد هم از شهرهای مختلف اومده بودن. خب حتما نتیجه گرفتن که میان. تلفنشون بالا هست.

سلام من امروز با دکتر صبری اشنا شدم که در موسسه کارنامه فعالیت دارند ایشون فوقالعاده هستند

دروغ گفتم اولش خوب بود الان اصلاذ میخوام کنسل کنم

امروز ۲۵ شهریور ۹۸ هست. برای مشاوره تحصیلی و برخی اختلالات رفتاری مربوط به پسرم با کلی پرس و جو موسسه نام آوران شمیران رو پیدا کردم و الحق که مدیریت موسسه در زمینه مشاوره تحصیلی که واقعا امر تخصصی و پیچیده ای هست خیلی خوب با پسرم ارتباط گرفتن. پسر من با هر کسی اخت نمیشه و در برابر غریبه ها کلا سایلنت میشه ولی امروز آقای دکتر واقعا گل کاشتن و بعد از ارتباط موثر با آریا، شخصیت پسرمو کامل آنالیز کردن و قرار شد اولین برنامه درسی رو همراه با برگزاری اولین جلسه کلاسش برای آریا تدوین کنن.
برای اولین جلسه خیلی عالی بود. واقعا حلالشون باشه حق الزحمه ای که بهشون دادیم. تازه در برابر رقباشون خیلی منصف هستن و امیدوارم مشکل درسی و برنامه ریزی آریا برای همیشه حل بشه. خواهر آریا رو هم میخوام از پایه سوم دبستان بزارم که دیگه مثل آریا تو کلاس دهم دچار مشکل نشیم چون واقعیت اینه که مدرسه ۸۰ درصد برای بچه های من کاری نمیکنن. منم اگه خودم به فکر نباشمو براشون معلم خصوصی توانمند و باتجربه نگیرم عملا باید بچه هام درسو بزارن کنار.

كرايه ى جلسه مشاوره تحصيلى چند است ؟

تمامی حقوق برای Science Alert محفوظ است و هر گونه نقض آن، پیگرد قانونی دارد.

© All rights reserved sciencealert.ir 2011-2020.

در خبری که در سایت روزنامه جوان تحت عنوان « دانش آموزان تیزهوش، بهترین‌های کنکور را معرفی کردند » در لینک زیر آمده است، مرکز مشاوره کنکور سینا تهرانی یعنی مشاور تحصیلی همین سایت درس زندگی دات کام که در آن هستید، با اختلاف زیادی نسبت به آموزشگاههای با سابقه ی شهر تهران، عنوان رتبه آورترین یا بهترین مؤسسه کنکور را از آن خود کرده است. 

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/بهترین-مرکز-مشاوره-کنکور” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]دانش آموزان تیزهوش ، بهترین های کنکور را معرفی کردند[/su_button]

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان که یکی از مسؤولیت هایش نظارت بر عملکرد دفاتر مشاوره و روانشناسی است، چندی پیش فهرستی از بهترین مشاوران خانواده ، تحصیلی و روانشناسی کشور منتشر کرد که نام سینا تهرانی مشاور گروه درس زندگی یعنی همین سایتی که در آن هستید، به عنوان بهترین مشاور تحصیلی کشور مطرح شده بود. ( لینک زیر )

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]مشاور تحصیلی گروه درس زندگی در فهرست بهترین مشاوران کشور[/su_button]

همچنین سال گذشته نیز خبرگزاری « فردا » به نقل از روزنامه آسیا اقدام به انتشار اسامی بهترین مشاوران تحصیلی کشور نموده بود که باز هم آقای تهرانی به عنوان بهترین مشاور کنکور و تحصیلی معرفی گردید. ( لینک زیر )

مشاورین تحصیلی برتر تهران

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]بهترین مشاور کنکور ایران چه کسی است[/su_button]

اما چرا سینا تهرانی بهترین مشاور کنکور و تحصیلی کشور شناخته می شود. خبرگزاری الف در لینک زیر به پاسخ این پرسش پرداخته است.

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]جزئیات جدیدی از دلایل انتخاب بهترین مشاوران کنکور منتشر شد[/su_button]

سال ۹۵ نیز سایت خبرگزاری مشرق گزارش مشابهی را ارائه کرده بود که در آن سینا تهرانی از نگاه رتبه های برتر کنکور به عنوان بهترین مشاور تحصیلی و رتبه آورترین مشاور کنکور انتخاب شده بود، که متن کامل این خبر را در زیر مشاهده می فرمایید:

سایت خبرگزاری مشرق با انتشار مطلبی تحت عنوان « آمارهای جالب در مورد بهترین مشاورین تحصیلی » به بررسی میدانی بهترین مشاور تحصیلی پرداخته است:

به نظر شما چند درصد از دانش آموزان شهر تهران و رتبه های زیر هزار کنکور کل کشور؛ داشتن مشاور تحصیلی را برای موفقیت در آزمون سراسری مؤثر دانسته اند؟ آیا این دانش آموزان ممتاز از کلاس ها یا بسته های کمک آموزشی کنکور نیز استفاده می کرده اند؟

یک مؤسسه تحقیقات بازاریابی در پروژه ای مشترک با دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی یکی از دانشگاههای تهران به بررسی میزان اثرگذاری مشاورین تحصیلی در موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری پرداخته است. در این تحقیق که با مصاحبه میدانی از ۸۴۱ نفر از دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران در رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک و نیز ۹۳۰ نفر از رتبه های زیر هزار کنکور کل کشور در بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ صورت گرفته، به چند پرسش کلیدی پاسخ داده شده است. لطفاً توجه شود که این تحقیق شامل همه رتبه های زیر هزار کنکور نمی شود و فقط دانش آموزانی را دربرمی گیرد که بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ وارد دانشگاه شده و در تحقیقات فوق نیز شرکت کرده اند.

بخش نخست: چند درصد از دانش آموزان از مشاور تحصیلی استفاده می کنند؟در بخش نخست این تحقیق که از دانش آموزان مقطع دوم تا دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم تجربی و ریاضی مدارس شهر تهران صورت گرفته ، در پاسخ به این پرسش که آیا داشتن مشاور تحصیلی برای موفقیت در آزمون سراسری مفید می باشد یا خیر! نتایج زیر بدست آمده است:

– ۹ درصد باقیمانده نیز وجود مشاور تحصیلی را مفید دانسته اما هنوز تصمیمی برای داشتن آن اتخاذ نکرده بودند.

بخش دوم: چند درصد دانش آموزان از مشاور تحصیلی خارج از مدرسه استفاده می کنند؟ در بخش دوم این تحقیق از دانش آموزانی که مشاور داشته اند، سؤال شده که آیا زیر نظر مشاور تحصیلی مدرسه خود هستند یا از مشاورین خارج از مدرسه بهره می برند؟! که نتایج این تحقیق نشان داده است، ۹۱ درصد آنها از مشاور درسی خارج از مدرسه استفاده می کنند.

بخش سوم: بهترین مشاورین تحصیلی شهر تهران از نگاه دانش آموزان مدارس:پاسخ های ارائه شده دانش آموزان به این پرسش که مشاور تحصیلی مورد علاقه شما چه کسی است و یا قصد دارید در آینده چه کسی را به عنوان مشاور انتخاب کنید، نشان می دهد که سینا تهرانی ۵۸ درصد نظرها را متوجه خود ساخته و هفت مشاور مطرح دیگر، هرکدام بین ۱ تا ۱۶ درصدآراء را از آن خود کرده اند. در انتهای این فهرست نیز بیش از شانزده مشاور تحصیلی فقط یک درصد آراء را کسب نموده اند.

بخش چهارم: چند درصد رتبه های زیر هزار کنکور مشاور تحصیلی داشته اند؟نتایج تحقیقات صورت گرفته از رتبه های زیر هزار رشته های پرطرفدار علوم مهندسی و علوم پزشکی دانشگاههای صنعتی شریف؛ پلی تکنیک تهران ، دانشگاه تهران و شهیدبهشتی نشان می دهد که از میان مصاحبه شوندگان فوق؛ ۸۵ درصد آنها از مشاور تحصیلی یا کنکور استفاده کرده اند.

بخش پنجم: چند درصد از رتبه های زیر هزار کنکور ؛ داشتن مشاور را از دیگران پنهان کرده اند؟نتایج تحقیقات میدانی نشان می دهد که تنها ۱۳ درصد رتبه های زیر هزار در مراحل آماده سازی خود برای شرکت در آزمون سراسری به دوستان یا اطرافیان خود اعلام کرده اند که مشاور تحصیلی داشته اند. همچنین از بین کلیه رتبه های زیر هزار مورد تحقیق؛ حدود ۹۷ درصد آنها اظهار داشته اند که حتی بعد از ورودشان به دانشگاه، داشتن مشاور کنکور را از دیگران پنهان کرده اند.

بخش ششم : رتبه های زیر هزار فوق از چه سالی زیر نظر مشاور کنکور قرار داشته اند؟از میان آن ۸۵ درصد رتبه برتری که مشاور تحصیلی داشته اند، بیشتر آنها از سال سوم دبیرستان اقدام به گرفتن مشاور تحصیلی کرده اند، نتایج این تحقیق بر اساس سالی که رتبه های ممتاز، زیر نظر مشاور بوده اند بصورت زیر است:

 – همچنین ۳ درصد باقیمانده نیز حداقل یک سال پشت کنکور مانده و سپس اقدام به گرفتن مشاور تحصیلی کرده اند.

بخش هفتم : بهترین مشاور تحصیلی از نگاه دانشجویان دانشگاههای مورد بررسی در این تحقیق:در این بخش؛ از رتبه های زیر هزار کنکور دانشگاههای فوق که مشاور تحصیلی داشته اند؛ سؤال شده است تا نام مشاور کنکورشان را اعلام نمایند. نتیجه این تحقیق نیز نشان می دهد سینا تهرانی با کسب ۷۰ درصد آراء با اختلاف زیادی نسبت به نفر دوم که تنها ۱۳ درصدآراء را از آن خود کرده است، بهترین مشاور تحصیلی از نگاه این رتبه های ممتاز کنکور است. در مراتب بعدی این فهرست؛ اسامی چهار مشاور مطرح دیگر آمده است که درصدهای آنها بین اعداد ۱ تا ۹ متغیر است.

بخش هشتم : چند درصد رتبه های زیر هزار از دی وی دی های کنکور استفاده کرده اند؟نتایج حاصله از این پرسش که چند نفر از رتبه های زیر هزار از بسته های مولتی مدیای کمک آموزشی نظیر دی وی دی های کنکور استفاده کرده اند، حاکی از آن است که تنها یک درصد آنها بصورت تک درس از این دی وی دی ها استفاده کرده اند که محدوده رتبه این افراد نیز بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بوده است.

بخش نهم : چند درصد رتبه های زیر هزار، برنامه های تبلیغاتی تلویزیون را برای کنکوری ها مفید دانسته اند؟نتایج آماری تحقیقات صورت گرفته، نشان می دهد که حدود ۹۱ درصد رتبه های زیر هزار بطور کلی برنامه های تلویزیونی را تماشا نمی کرده اند و لذا در این مورد نظری نداشته اند. اما از میان آن ۹ درصدی که این برنامه ها را دیده اند، تنها ۴ درصد آنها اظهار داشته اند که این برنامه ها برای داوطلبین کنکور مفید است و ۹۶ درصد دیگر نظر مثبتی نسبت به آن نداشته اند.

بخش دهم : بیشترین آمار رتبه های زیر صد از آن کدام مشاور تحصیلی است؟بررسی تحقیقات صورت گرفته و تطبیق آن با رتبه داوطلبین در کنکورهای سراسری ۹۰ تا ۹۵ نشان می دهد که سه مشاور تحصیلی، به تنهایی کلیه رتبه های زیر صد کنکور مورد تحقیق را از آن خود کرده اند که باز هم سینا تهرانی با کسب ۸۲ درصد رتبه های تک رقمی و دو رقمی در صدر بهترین مشاورین تحصیلی کشور قرار دارد. در رتبه های بعدی این فهرست دو مشاور تحصیلی هر کدام هفت و یازدده درصد آراء را در اختیار دارند. نکته قابل تأمل؛ این است که بجز این سه نفر، سایر مشاورین کنکور رتبه زیر صد نداشته اند.

بخش یازدهم : بیشترین آمار رتبه های تک رقمی از آن کدام مشاور تحصیلی است؟از میان رتبه های تک رقمی مورد تحقیق در بین آزمونهای سراسری سالهای ۹۰ تا ۹۵ ؛ سینا تهرانی مشاور تحصیلی به تنهایی کلیه رتبه های تک رقمی را از آن خود کرده است و مشاورین تحصیلی دیگر هیچ کدام در بین این سالها؛ رتبه تک رقمی در کنکور سراسری نداشته اند.

بخش دوازدهم : چند نفر از رتبه های زیر هزار کنکور از کلاس های مؤسسات کنکور بهره گرفته اند؟نتایج تحقیقاتی این تیم تحقیقات بازار نشان می دهد که تنها ۳ درصد رتبه های زیر هزار از کلاسهای کنکور استفاده کرده اند اما هیچکدام از رتبه های زیر صد این کلاسها را مفید ندانسته اند.

بخش سیزدهم : چند نفر از رتبه های یک تا هزار کنکور در سال آخر، در کلاسهای درس مدرسه شان شرکت کرده اند؟از میان رتبه های زیر صد مورد تحقیق؛ تنها ۱۲ درصد آنها بطور مرتب در کلاس های مدرسه شرکت می کرده اند و ۸۸ درصد باقیمانده بصورت غیرحضوری دوره پیش دانشگاهی را سپری کرده اند.

بخش چهاردهم : رتبه های زیر هزار کنکور چگونه مشاور تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.در این بخش از رتبه های زیر هزار کنکور پرسیده شده است که از چه طریقی مشاور تحصیلی خود را انتخاب کرده اند، که نتایج حاصله بسیار تأمل برانگیز است:

– ۳ درصد از طریق سایر روش ها.

نکته قابل تأمل این است که علیرغم تبلیغات گسترده مؤسسات کنکور برای مطرح کردن بمشاورین تحصیلی خود در برنامه های تلویزیونی، این رسانه کمترین نقش را در انتخاب بهترین مشاور تحصیلی توسط رتبه های زیر هزار کنکور داشته است که نشانه ی بی اعتمادی دانش آموزان ممتاز به این برنامه ها می باشد.

لینک بهترین مشاور تحصیلی در سایت خبرگزاری مشرق : اینجا

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور درس زندگی می باشد

فهرست مطالب سایت: (کلیک کنید)

استفاده از تجربیات رتبه های برتر کنکور سال های گذشته قطعا می تواند مارا در کسب بهترین نتیجه در کنکور کمک کند. بهترین مشاور کنکور کسی است که دوره های تخصصی مشاوره تحصیلی کنکور را پشت سر گذاشته و با تکیه برا تجربه خود بهترین استراتژی را تا روز کنکور برای دانش آموز تبیین کند.

برای ارتباط مستقیم با مشاوران آیدی نوین و دریافت برنامه ریزی کاملا شخصی فرم زیر را تکمیل کنید:

اینکه چطور دانش آموزان IDNovin توانستند به رتبه های برتر کنکور تبدیل شوند و چه استراتژی هایی پیش گرفتند از سوالاتیست که قطعا ذهن شمارا به خود مشغول کرده است.

این دانش آموزان با ثبت نام در طرح رتبه شو IDnovin و با کمک مشاور های کنکور رتبه برتر توانستند موفقیت خود را جشن بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح مشاوره کنکور رتبه شو روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاورین تحصیلی برتر تهران

سلام برای پایه دهم تجربی هم مشاوره دارید؟

سلام بله. کافیه فرم ارتباط با مشاورین رو پر کنید تا مشاورانمون باهاتون تماس بگیرن

سلام از کتابای سال ۹۹ میشه واسه کنکور ۱۴۰۰ استفاده کرد ؟

سلام. اکثرا بله. ولی پیشنهاد میکنیم پی دی اف کتاب های کنکور ۹۹ و ۱۴۰۰ رو دانلود کنید و تغییراتش رو بررسی کنید.

من از فردا میخوام شروع کنم هیچ برنامه ای ندارم لطفا اگ میشه کمکم کنید خواهش میکنمم☹️

سلام و وقت بخیر. شما میتونید فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید تا مشاورای ما باهاتون تماس بگیرن و راهنماییتون کنن.

سلام وقت بخیر آیا برای دانش آموزان انسانی نیز مشاوره دارید یا نه؟

سلام وقت بخیر. بله مشاورین رتبه رشته انسانی، رتبه های ۲ رقمی و ۳ رقمی کنکور های سنوات قبل هستن که رزومشون هم در این صفحه قرار گرفته. برای ارتباط با مشاورین رتبه برتر رشته انسانی فرم ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید.

سلام من امسال یازدهم هستم و حس می کنم هرچی میخونم بی فایده است واقعا به کمک احتیاج دارم

سلام هانیه عزیز. پیشنهاد میکنم حتما فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید تا مشاورامون باهاتون تماس بگیرن و راهنماییتون کنن.

ببخشید من پایه ۱۱هستم وبه یه برنامه توپ وعالی احتیاج دارم برای کنکور من تا الان هیچ تستی نزدم ودرواقع سطحم۰هستش وواقعن نگرانم باید چیکار کنم

سلام. پیشنهاد میکنم فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید. با ثبت مشخصات و شماره تلفنتون، طی ۴۸ ساعت آینده مشاورامون باهاتون تماس میگیرن و راهنماییتون میکنن.

سلام من میخوام این دو ماهو خوب بخونم ، از قبل یکم خوندم ولی تست و تمرین کم انجام دادم و الان گیج شدم و نیاز به یک برنامه خوب دارم برای کنکور که تا اخر مرداد هست ، من نظام قدیدم ممنون میشم اگر ممکنه راهنماییم کنید.

سلام مهتاب عزیز. پیشنهاد میکنم از طریق فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته مشخصات و شماره تماس خودتون رو ثبت کنید. مشاورامون باهاتون تماس میگیرن و راهنماییتون میکنن

سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم برای کسانی که از بعد از عید شروع به خوندن میکنن منبع مطالعاتیشون باید چه ویژگی داسته باشه؟؟

سلام دوست عزیز. پیشنهاد میکنم مقاله شروع خواندن برای کنکور از عید رو مطالعه بفرمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه

دپارتمان IDN از سال 93 با هدف برقراری عدالت آموزشی در عرصه کنکور و کمک به دانش آموزان شروع به کار کرد. خدمات IDNOVIN شامل مشاوره کنکور ، برنامه ریزی و آموزش کنکور و ارائه محصولات کمک آموزشی به وسعت کل ایران و برای همه دانش آموزان کنکوری برقرار است.

بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران کدام مرکز است؟

برترین مشاوره تلفنی کنکور در تهران کدام مرکز است؟

بهترین مشاوران کنکور در تهران چه اشخاصی می باشند؟

آدرس مشاوره تحصیلی در تهران کجاست؟

شماره تلفن مشاوره تحصیلی در تهران چند است؟

مشاورین تحصیلی برتر تهران

جهت ارتباط با مشاوره تحصیلی سازمان سنجش از تهران چه شماره ای را بگیریم؟

این عبارات سوالات مهمی است که مکرر در گوگل سرچ می شود و همچنین بین دانش آموزان تهران و داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون هایی را دارند از یکدیگر سوال می کنند ، نقش مشاوره تلفنی کنکور سراسری تهران برای موفقیت شما در هر آزمونی بسیار مهم و کاربردی خواهد بود اما پیدا کردن یک مشاور تحصیلی خوب در تهران هم بی تاثیر نخواهد بود با توجه به مراکز مشاوره بدون مجوزی که در تهران بسیار گسترش یافته اند یافتن یک مشاوره تحصیلی دانشگاهی در تهران که بتواند مشاوره تضمینی کنکور و دیگر امور تحصیلی خود را با این مرکز در میان بگذارید کمی دشوار خواهد شد اما هیچ جای نکرانی نیست!

 

جهت ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران – مشاوره با بهترین مشاوران کنکور در تهران و مشاوره تحصیلی تلفنی ارشد با ایران تحصیل تماس بگیرید شماره مشاوره تحصیلی در تهران :

9099072952 (تماس از سراسر کشور) و 9099072952 (تماس از استان تهران)

پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

 

امروز قصد داریم به سوالات مکرری مثل مشاوره کنکور در تهران کجاست؟ ، شماره مشاوره تحصیلی در تهران چند است؟ یا معرفی یک مشاوره تحصیلی خوب در تهران پاسخ دهیم و بهترین مشاوران کنکور در تهران را به شما معرفی کنیم تا روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور را نیز به شما مغرفی کنند با ما همراه باشید!

قبل از اینکه به معرفی بهترین مشاوره تحصیلی در تهران بپردازیم ، ابتدا نکته‌ای که باید آن را مد نظر قرار دهید، در رابطه با موضوعی است که مایلید برای آن به انجام مشاوره بپردازید؟ شما در چه مقطعی مشغول به تحصیل می‌باشید؟ موفقیت محصلان تهران در هر مقطعی راه‌های مخصوص به خود را خواهد داشت که هر فرد باید از فنون و روش‌های آن آگاه شود.

مشاوره تحصیلی موارد زیادی را شامل می‌گردد. به عنوان مثال یکی از دغدغه‌هایی که والدین و دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران دارند را می‌توان پذیرش در آزمون تیزهوشان دانست. و یا ورود به مدارس نمونه دولتی تهران و همچنین مدارس شاهد ، ازجمله مواردی است که دانش آموزان عزیز بسیار بدان علاقه مند می‌باشند. به همین دلیل، پیدا کردن بهترین مشاوره تحصیلی در تهران می‌تواند به شما در این زمینه کمک نماید.

در بررسی بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟ نباید منکر زحمات و همچنین تخصص مشاورین خصوصی شویم. اما نکته‌ای که ذکر آن شاید خالی از لطف نباشد، به موضوع خصوصی بودن و عدم نظارت دولت بر این مراکز تهران بازمی‌گردد. خوشبختانه مفتخریم بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران را مرکز مشاوره دولتی ایران تحصیل معرفی نماییم که با گردآوری برترین مشاوران تحصیلی کشور در تمامی مقاطع آماده ارائه خدمات به ساکنین استان بخصوص تهران خواهد می باشد.

 

 

 

 

بهترین مشاوره تحصیلی در تهران چه امتیازاتی دارد که سایر مراکز دیگر نخواهند داشت؟ به نکات مهم در زمینه انتخاب مشاور تحصیلی خوب در تهران توجه داشته باشید. انسان‌ها ، یادگیری آنان ، اهداف ، استعداد و همچنین هوش و دیدگاه متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه انتخاب مشاور تحصیلی انتخاب رشته در تهران با بی‌توجی به این امور به انجام مشاوره و برنامه ریزی بپردازیم، نتیجه‌ای جز تلف کردن وقت و همچنین هدر رفتن انرژی و همچنین هزینه مراجعین تهران نخواهد داشت.

شرایطی را تصور نمایید که در آن ، داوطلبان تهران در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند موفقیت مطلوب را کسب نمایند. و به همین دلیل دچار افسردگی شده‌اند. آنچه بهترین مشاوره تحصیلی در تهران انجام می‌دهد ، ابتدا کار کردن بر روی این احساس شکست محصلان تهرانی و همچنین در گام بعدی توجه به اشتباهات داوطلب که صورت پذیرفته است و در این مرحله باید انجام دهد می باشد.

اگر از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران استفاده ننماییم چه مشکلاتی را خواهیم داشت؟ هنگامی که فردی خود به تنهایی از عهده حل مشکلات برنمی آید، به دنبال بهترین مشاوره تحصیلی در تهران و همچنین کمک مشاور می‌باشد. حال اگر همین مشاور در تهران نتواند به او کمک نماید ، طبق اصل روانشناسی او دچار درماندگی آموخته شده می‌گردد. بدین معنا که او دچار یاس خواهد شد و هرگز به موفقیت و تلاش امیدی نخواهد داشت.

 

زیرکانه و هوشمندانه عمل کنید. در هر مقطع تحصیلی که می‌باشید، بهتر است از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران استفاده نمایید. فراموش نکنید که وقت طلاست هر یک از داوطلبان در تهران که از این وقت استفاده نکند، نخواهد توانست موفقیت را از آن خود نماید. اگر شما دانش‌آموزی در تهران هستید؛ تنها یک‌بار در کل پایه تحصیلی خود شانس ورود به مدارس تیزهوشان تهران و یا نمونه دولتی را خواهید داشت. بنابراین فرصتی برای کسب تجربه باقی نخواهد ماند پس ما با مشاوره قبولی در آزمون تیزهوشان تهران در کنار شما خواهیم بود.

اگر شما داوطلب کنکور می‌باشید، بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران به شما کمک خواهد نمود تا بتوانید در کنکور به بهترین وجه عمل کنید و موفقیت خود را بین دیگر داوطلبان در تهران تضمین نمایید. استفاده از خدمات بهترین مشاوره تحصیلی در تهران موجب می‌شود که با توجه به رتبه خود، در بهترین رشته پذیرفته شوید. چنانچه مایل به مشاوره انتخاب رشته در تهران باشید ، بهترین مشاوره قبولی در کنکور سراسری را می‌توانیم برای شما داشته باشیم.

برای برقراری ارتباط با متخصصین و مشاورین بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران و مشاوره تحصیلی حضوری تهران می‌توانید ابتدا به صورت تلفنی به انجام وقت مشاوره بپردازید. جهت ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران کافی است با شماره‌های شماره تلفن‌های 9099072952 (تماس از سراسر کشور) و 9099072952 (تماس از استان تهران) از ساعات 8 صبح الی 1 شب تماس حاصل نمایید.

 

 

خدمات بهترین مشاوره تحصیلی در تهران شامل تمامی مقاطع تحصیلی و تمامی مواردی که هر فرد در هر پایه ای بدان نیازمند می باشد ، می گردد.

 

 

 

 

آنچه بهترین مشاوران کنکور تهران به شما ارائه خواهند نمود، خدمات همه جانبه ای است که به شما در تمامی موارد کمک خواهد کرد. برای مثال می توان به مشاوره انتخاب رشته در تهران اشاره نمود. متخصصین بهترین مشاوره تحصیلی در تهران به شما کمک می نمایند تا در مرحله ابتدایی به انجام استعدادیابی و کشف رغبت شما بپردازند. آزمون های که در این رابطه از داوطلبان تهران گرفته می شود، آزمون های کاملا معتبر روان شناسی می باشند.

یک مرکز مشاوره تحصیلی خوب در تهران به شما کمک می کند تا در هر رشته ای که مشغول به تحصیل می باشید، بتوانید بهترین و متخصص ترین فرد شوید. به عنوان مثال ، پذیرش در آزمون نظام مهندسی از سامانه Inbr.ir، یکی از مواردی است که تمامی مهندسان عزیز تهران برای دریافت پروانه کسب بدان نیازمندند. به همین دلیل بهترین مشاوره تحصیلی تهران به شما کمک می نماید تا با بهترین رتبه در این آزمون موفق شوید.

مرکز مشاوره در تهران ، به صورت تلفنی و همچنین حضوری به تمامی داوطلبان در تهران برای موفقیت و دریافت نتیجه مطلوب کمک می نماید. به همین دلیل تفاوتی ندارد که شما در کدام مرحله قرار دارید. مهم این است که بتوانید از خدمات بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی در تهران استفاده نمایید. کاهش استرس و همچنبن برنامه ریزی درست را می توان از جمله اموری دانست که در مراکز مشاوره تهران بدان خواهند پرداخت.

 

آن دسته از داوطلبانی که می خواهند در آزمون نظام مهندسی تهران شرکت نمایند. باید از بهترین و جدید ترین منابع استفاده نمایند. امری که با توجه به برقراری ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران به راحتی قابل دستیابی می باشد. همچنین ارائه نمونه سوالات را نیز ، می توان از جمله مواردی دانست که به شما داوطلبان تهران کمک می نماید تا به راحتی به موفقیت در رشته خود فکر نمایید.

اگر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد و یا دکتری در تهران می باشید و نیاز مشاوره تحصیلی دکتری دارید، می توانید با کمک بهترین مشاوره تحصیلی در تهران ایران تحصیل ، به بهترین وجه از منابع ، تعداد سوالات ، مصاحبه و همچنین شرایط ورود به صورت بدون کنکور دانشگاه تهران آگاه گردید. به همین دلیل ما کلیه متخصصین ایران تحصیل را بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران می دانیم زیرا هر یک از داوطلبان می توانند به راحتی در آزمون های مذکور پذیرفته شوند.

مشاورین تحصیلی برتر تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر و برقراری ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران ایران تحصیل ، کافی است با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید. تمامی آنچه داوطلبان برای قبولی بدان نیازمندند ، با استفاده از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران می باشد. کافی است با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید متخصصین ما همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز حتی ایام تعطیل به شما محصلان در تهران ارائه خدمات خواهند نمود.

 

 

جهت اطلاع دقیق از بهترین مشاوره تحصیلی در تهران ، بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران ، مشاوره انتخاب رشته آنلاین ، hoosh.medu.ir با مرکز مشاوره ایران تحصیل تهران تماس بگیرید

9099072952 در صورت شلوغی خطوط 9099072952 ( استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب

 

 

بیشتر بدانید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

12,000,000 +

بازدید کننده ایران تحصیل تاکنون

452,000 +

مخاطبان مشاوره تلفنی ایران تحصیل تاکنون

676780

تعداد سوالات سایت ایران تحصیل

15000

حدااقل بازدید روزانه سایت ایران تحصیل

در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه تحصیلی دارید می توانید از تجربیات مشاوران مرکز ایران تحصیل استفاده کنید هزینه هر دقیقه مشاوره 20000 ریال می باشد که می توانید ( از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099072952) تماس بگیرید و از خدمات مشاوره حضوری بهره مند گردید.

ایران تحصیل یک مرکز مشاوره تخصصی دارای مجوز فعالیت در زمینه تحصیلی می باشد که به صورت خصوصی و غیر انتفاعی فعالیت دارد و هیچ گونه وابستگی به هیچ ارگان خصوصی و دولتی ائم از دانشگاه آزاد ، سمپاد ، سازمان شاهد ، سنجش و … ندارد و تمامی مطالب مندرج در سایت تابع قوانین کپی رایت جمهوری اسلامی ایران و صرفا در راستای اطلاع رسانی و راهنمایی کاربران می باشد.

در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید می توانید از طریق ایمیل info@irantahsil.org و یا شماره 02146018960 با ما در ارتباط باشید.

 

پاسخگویی ۸ صبح الی ۱ شب حتی ایام تعطیل

پیشرفت تحصیلی

موسسه آموزشی انتشاراتی بارسا به عنوان یکی از قدیمی ترین و پر افتخارترین مراکز مشاوره تحصیلی تهران و تنها مرکز ایرانی عضو انجمن مشاوران تحصیلی جهانی (SEC) خدمات مشاوره تحصیلی خود را برای دانش آموزان تهران و شهرستان ها به صورت مشاوره حضوری و غیر حضوری ( مشاوره تلفنی ) ارائه می دهد.در این صفحه ابتدا با رتبه های برتر بارسا در کنکور سال های اخیر آشنا می شیم و نظرات رتبه های برتر کنکور رو درباره مشاوران تحصیلی بارسا می شنویم. سپس شما رو با ۶ مرحله مهم در مشاوره تحصیلی به سبک علی میرصادقی آشنا می کنیم. پس اگه می خواید تقاوت دپارتمان بارسا رو احساس کنید، لطفا تا پایان همراه ما باشید.

هدیه بارسا برای ثبت نام در جلسات مشاوره تحصیلی

۲۰ ساعت کارگاه تحصیلی رایگان با مربیگری علی میرصادقی چندین ساعت کارگاه تحصیلی رایگان با مشاوران بارسا

مشاورین تحصیلی برتر تهران

در ادامه شما رو با مراحل شش گانه مشاوره تحصیلی به سبک علی میرصادقی آشنا می کنیم و خواهید دید که در این مراحل بهترین مشاوران تحصیلی تهران برنامه دانش آموزان رو کاملا تحت نظر دارند و همه چیز رو در نظر می گیرند تا دانش آموزان بهترین رتبه رو در کنکور سراسری کسب کنند. اگه دانش آموزان غیر کنکوری (دانش آموزان دهم و یازدهم) رو از نظر درسی به دو دسته ضعیف و قوی تقسیم کنیم، ما در موسسه آموزشی بارسا برای هر دو دسته این دانش آموزان برنامه های خاصی داریم. برای دانش آموزان پایه ای که مستعد کسب رتبه های برتر کنکور هستند، برنامه ریزی های خاصی داریم تا علاوه بر قبولی و کسب نمرات خوب در امتحانات مدرسه، برای سال کنکور هم آماده بشن. برای اون دسته از دانش آموزان پایه که وضعیت درسی ضعیف تری نسبت به بقیه دارند، اولویت ما آشنایی با روش های مطالعه، افزایش ساعت مطالعاتی و درس خوندن منظم و برنامه ریزی کردنه تا هم با روش اصولی درس خوندن ( روش SQ3R ) آشنا بشن و هم نمراتشون در امتحانات مدرسه افزایش پیدا کنه. قبل از شروع آشنایی با مراحل مشاوره تحصیلی خصوصی به سبک علی میرصادقی بهتره با خود علی میرصادقی که در سال ۲۰۱۵ از نگاه مجله Corporate Vision انگلیس به عنوان بهترین مشاور تحصیلی ایران شناخته شده آشنا بشیم.

علی میرصادقی نویسنده کتاب های پرفروشی از جمله کتاب برنامه ریزی با دوربین مداربسته که عنوان دومین کتاب خودیاری دنیا رو کسب کرده و کتاب چرا نمیذاری بچه ات درس بخونه که به عنوان کتاب برگزیده جشنواره رشد آموزش و پرورش شناخته شده، می باشد. همچنین علی میرصادقی بهترین مربی انگیزشی و روانشناسی است که هر سال چندین همایش  تحصیلی و روانشناسی را برای دانش آموزان برگزار می کند. همایش روانشناسی انگیزشی با متد ACT که در بهمن ماه ۹۸ برگزار شد جزء بهترین همایش های تحصیلی کشور بود که با سخنرانی علی میرصادقی و استقبال بی نظیر دانش آموزان روبرو شد.

.

تا حالا چند بار برای خودتون برنامه ریزی کرده اید و زمان کمی به اون پایبند بودید؟ در برنامه ریزی که هر هفته برای شما انجام میشه، مشاوران تحصیلی بارسا فاکتورهایی مثل سرعت مطالعه ، تمرکز ، حجم تکالیف مدرسه ، ساعت مطالعه شما، برنامه های آزمون ها و … رو در نظر می گیرند تا برنامه شما به صورت کاملا اختصاصی باشه و شما بتونید در ایده آل ترین حالت ممکن برنامه رو اجرا کنید و درس بخونید. در مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا برنامه از پیش تعیین شده ای وجود نداره و هر دانش آموز بر اساس نقاط قوت و ضعف خودش برنامه ای جداگانه خواهد داشت. یعنی شما برنامه شخصی خودتون رو تحویل می گیرید و کاری که برای یک هفته از شما خواسته میشه بر اساس توانایی و پتانسیل خودتون هست. این مسئله یکی از مهم ترین عوامل رشد دانش آموزان هست. چرا که باعث میشه دانش آموز فقط با خودش و شرایط خودش مقایسه بشه و باعث میشه در طول چند هفته سرعت و ساعت مطالعاتی دانش آموز افزایش پیدا کنه.

نظر عطیه مشیری رتبه ۲۶۳ کنکور و دانشجوی داروسازی دانشگاه تهران

یکی از کارهای درستی که من برای کنکور انجام دادم، انتخاب مشاور تحصیلی مناسب در زمان مناسب بود. درست توی آذر ماه که بچه ها درگیر پیچ و خم های مسیر کنکور می شدند، من تونستم با قدرت بیشتری رکاب بزنم و از خیلی ها جلو بیفتم. مشاوران تحصیلی بارسا کمک کردند اشتباهاتم رو در برنامه ریزی اصلاح کنم، ساعت مطالعاتی خودم رو تا سقف توانم بالا ببرم و از اون مهم تر کمک کردند من هیچ وقت خودم رو با دیگران مقایسه نکنم و همیشه انرژی مثبت داشته باشم.

درسال تحصیلی و خصوصا سال کنکور قطعا دانش‌ آموز دچار نوسانات روحی زیادی میشه و این موضوع تاثیر مهمی روی عملکردش خواهد داشت. درحالی که موفقیت‌ های تحصیلی در ثبات به دست خواهد آمد. معمولا در سال تحصیلی صحبت های زیر رو از دانش آموزان می شنویم. مثل:

روحیه ام رو از دست دادم، چی کار کنم؟

دیگه انگیزه درس خوندن ندارم.

چرا درس بخوانیم؟

روش مطالعه هر درس چجوریه؟

ما در دپارتمان مشاوره تحصیلی بارسا با بهره گیری از سال ها تخصص و تجربه در تلاشیم تا مشکلات ذهنی و درسی دانش آموزان رو به بهترین شکل برطرف کنیم و نه تنها برای پیشرفت دانش آموزان در امتحانات مدرسه و کنکور برنامه ریزی می کنیم، بلکه یکی از اهداف ما رشد شخصی دانش آموز در زندگی فردی و اجتماعی اش است. مشاوران تحصیلی موسسه بارسا با انجام برنامه ریزی های منظم و پیگیری های مداوم در طول سال تحصیلی و در طول مسیر کنکور ، با شما همراه خواهند بود. همچنین در جلسات مشاوره بارسا از متد روانشناسی ACT استفاده میشه که از جدیدترین تکنیک های روانشناسی دنیاست.

شما به یک نظارت تخصصی نیاز دارید! هنر مشاوران بارسا برنامه دادن نیست، بلکه برنامه پس گرفتن است. ما در دپارتمان بارسا با پایش تکالیف و گرفتن امتحاناتی که براساس شما طراحی شده، شما رو در اجرای برنامه های درسی تون تا رسیدن به هدف و موفقیت یاری می کنیم. تحقیقات هاوثرن ثابت کرده هرچقدر بررسی و پایش در برنامه بیشتر باشه، اراده انجام اون برنامه هم بیشتر میشه. عمل پایش در مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا به صورت دقیق و اختصاصی انجام خواهد شد و دانش آموزان قبل از جلسه با مشاور تحصیلی از برنامه هفته گذشته آزمون خواهند داد و بعد مجوز شروع جلسات بعدی مشاوره داده میشه. دانش آموزان زیادی فکر می کنند که مطالعه خوبی در طول هفته داشته اند. مشاور تحصیلی شما با گرفتن آزمون های متعدد، نقاط ضعف و قوت شما رو بررسی می کنه. این تجزیه و تحلیل مشاوران تحصیلی باعث میشه در طول هفته آینده عملکرد بهتر و منظم تری داشته باشید.

با خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی بارسا بیشتر آشنا شوید.

مرکز مشاوره تحصیلی بارسا که کتاب برنامه ریزی با دوربین مداربسته نوشته علی میرصادقی رو به عنوان دومین کتاب خودیاری جهان در اختیار داره، با آموزش و چکینگ دقیق این کتاب برنامه ریزی باعث افزایش میزان تعهد، تمرکز و سرعت مطالعاتی دانش آموزان شده است. اکثر رتبه های برتر کنکور وقتی می خوان راجع به علت موفقیت خود صحبت کنند، از دفتر برنامه ریزی شون صحبت می کنند. اما برای بسیاری از دانش آموزان خیلی سخته که دفتر برنامه ریزی پر کنند. مشاور تحصیلی شما با روش های خاصی به شما کمک می کنه که دفتر برنامه ریزی خودتون رو منظم تر و اصولی تر بنویسید.

با چک کردن و بررسی دفتر برنامه ریزی توسط مشاور کنکور ، مشاور اطلاعات زیادی رو درباره نحوه مطالعه شما متوجه میشه و با راهکارهایی که ارائه میده باعث افزایش سرعت مطالعاتی و افزایش تمرکز مطالعاتی و در نتیجه باعث افزایش تراز و رتبه شما در کنکور خواهد شد.

برای اطلاع از خدمات دپارتمان تحصیلی بارسا عدد ۶۶ رو به ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ ارسال کنید.

مشاورین تحصیلی برتر تهران

تحلیل هر آزمون با توجه به میزان سختی و هدف گذاری های انجام شده برای آزمون های مختلف، متفاوته. بعد از آزمون های مختلف که در خارج و داخل موسسه بارسا گرفته خواهد شد، مشاور تحصیلی شما با تحلیل دقیق آزمون ها برای نقاط ضعف و قوتتون راه حل های متفاوتی ارائه خواهد داد و تا اجرایی شدن راه حل ها کنارتون هست و شما رو کمک می کنه. در این قسمت، مشاور تحصیلی شما کمک می کنه تا برای سوالات زیر راهکارهای مناسبی پیدا کنید:

چرا هرچی درس می خونم نتیجه نمی گیرم ؟

دلیل تراز پایین من توی آزمون های آزمایشی چیه ؟

چی کار کنم ترازم توی آزمون های آزمایشی افزایش پیدا کنه ؟

من سر جلسه آزمون خیلی استرس می گیرم. چرا موقع امتحان استرس داریم ؟

چرا سر جلسه آزمون همه چی رو فراموش می کنم ؟

مدیریت زمان در کنکور چقدر اهمیت داره ؟

برای اینکه سر جلسه کنکور وقت کم نیارم باید چی کار کنم ؟

در اینجا تعدادی از کارنامه های دانش آموزانی که با مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا ترازشون در آزمون های آزمایشی بیشتر شده رو آوردیم. شما هم با شرکت در جلسات مشاوره درسی بارسا می تونید چنین رشد ترازی رو در آزمون های آزمایشی تجربه کنید.

 نمونه کارنامه 1 – افزایش تراز 

 نمونه کارنامه 2 – افزایش تراز 

 نمونه کارنامه 3 – افزایش تراز 

 نمونه کارنامه 4 – افزایش تراز 

 نمونه کارنامه 5 – افزایش تراز 

هر درسی روش مطالعه خاص خودش رو داره که البته برای هر دانش آموزی متفاوت هست. در جلسات مشاوره تحصیلی با توجه به نیاز دانش آموز و سبک مطالعاتی که داره، مشاور تحصیلی شما روش های مطالعه هر درس رو به شما آموزش خواهد داد. سوالاتی مثل: «روش مطالعه زیست چجوریه؟ آیات دین زندگی رو چطوری حفظ کنم؟ ادبیات کنکور رو چجوری بخونم؟ روش مطالعه رتبه های برتر کنکور چی بوده؟ چطور با تکنیک های تست زنی آشنا بشم؟» و سایر سوالاتی که درباره روش مطالعه دروس مختلف کنکور در ذهن دانش آموز وجود داره، همگی در این بخش توسط مشاور تحصیلی شما پاسخ داده میشن. علاوه بر این می تونید مقالات زیر رو که در موسسه آموزشی بارسا تهیه شده مطالعه کنید تا با روش مطالعه ۱۰ نفر از رتبه های برتر کنکور سال های گذشته در هر درس تا حدودی آشنا بشید.

روش مطالعه رتبه های برتر کنکور در دروس عمومی

روش مطالعه ادبیات رتبه های برتر ، روش مطالعه عربی رتبه های برتر ، روش مطالعه دین و زندگی رتبه های برتر ، روش مطالعه زبان رتبه های برتر

روش مطالعه رتبه های برتر کنکور در دروس اختصاصی

روش مطالعه زیست رتبه های برتر ، روش مطالعه شیمی رتبه های برتر ، روش مطالعه فیزیک رتبه های برتر ، روش مطالعه ریاضی رتبه های برتر

| برای رزرو و ثبت نام جلسات مشاوره بارسا ( حضوری و غیر حضوری ) با شماره ۲۲۶۷۷۹۱۷-۰۲۱ تماس بگیرید. |

مهدی دارابی (رتبه ۴۶ کنکور) : تو هم با نظارت بیشتر، بهتر درس می خونی؟ برای استفاده از خدمات مشاوره تحصیلی بارسا عدد ۶ رو به ۳۰۰۰۹۰۹۰۳۰ بفرستید.

برای رزرو و دریافت اطلاعات بیشتر درباره جلسات مشاوره تحصیلی خصوصی بارسا، کافی است نام و شماره موبایل خود را وارد کنید.

پربازدیدترین‌های پیشرفت در زندگی و کار:

آخرین ویدیو ها

دوره غیرحضوری افزایش عزت نفس

آخرین مقالات

پادکست های علی میرصادقی

دوره غیرحضوری سی روز تا پیروزی

پربازدیدترین های تحصیلی :

بهترین منابع کنکور

مشاوره تحصیلی به سبک علی میرصادقی

معرفی رشته های دانشگاهی

تکنیک های تست زنی

دبیرستان های بارسا

 


نمایش برچسب‌ها

مشاورین تحصیلی برتر تهران
مشاورین تحصیلی برتر تهران
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.