مشاور تحصیلی برتر تهران

helpkade
مشاور تحصیلی برتر تهران
مشاور تحصیلی برتر تهران

دو همايش مهم مشاوره اي از دو مشاور تحصيلي برجسته تهران( كنكوري هاي96)

 

همايش مشاوره تحصيلي مهندس ايمان سرور پور — تير 1396 –مكان:برج ميلاد تهران

 

مشاور تحصیلی برتر تهران

همايش مشاوره تحصيلي استاد ميلاد رضايي مقدم— خرداد و تير 1396–مكان:سالن شهيد مطهري

 

 

كنكوري ها به دوستانتون خبر بديد…

كنكوري هاي 96 همايش اين دو استاد عزيز را از دست ندهيد

1-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

 

2-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

  شماره تماس مركز مشاوره ديبازر09126085000

 

 

3-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

 

4-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

 

5-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

 

 

6-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 شماره تماس مركز مشاوره باراد5001-250-0939

 

7-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

1-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

مشاور تحصیلی برتر تهران

 

2-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

  شماره تماس مركز مشاوره ديبازر 09126085000

 

 

3-اميرحسين جعفرقلي 

مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 021-88768597

 

 

4-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 شماره تماس مركز مشاوره باراد 5001-250-0939

 

 

5-نادر شكوري

مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

 

6-رامين نيكخو 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

 

7-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

 

8-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

 

9-شاهرخ كروبي 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 شماره تماس مركز مشاوره كروبي 09121256239

 

10-اميد شهبازي

مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

 

11-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

 

12-محمدرضا پوردستمالچي 

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه2

 

 

13-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

1-اميرحسين جعفرقلي 

مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 021-88768597

2-نادر شكوري

مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

 

5-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

  شماره تماس مركز مشاوره ديبازر 09126085000

 

6-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 شماره تماس مركز مشاوره باراد 5001-250-0939

 

7-رامين نيكخو 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 شماره تماس مركز مشاوره كروبي 09121256239

11-اميد شهبازي

مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي 

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه2

مشاوران رتبه ساز كشور معرفي شدند.

 

مشاوران تحصيلي مدارس برتر تهران معرفي شدند.

 

كنكوري ها ، دانش آموزان تمامي مشاوران در ليست زير در مدارس و آموزشگاه هاي برتر تهران فعاليت دارند.

لذا،ساير مشاوران كه فعاليت خصوصي دارند نام آنها در اين ليست نمي باشد.

مشاوران تحصيلي كنكور مورد تاييد آموزش و پرورش

 

1-اميرحسين جعفرقلي 

مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 

2-نادر شكوري

مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان 

مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

5-امير ديبازر 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

 

6-ميلاد رضايي مقدم

مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 

7-رامين نيكخو 

مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي 

مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

11-اميد شهبازي

مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي 

مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه2

معرفي مشاوران برتر تهران – معرفي مشاوران تحصيلي مدارس برتر تهران

 

مشاوران رتبه هاي برتر كنكور تهران چه كساني هستند؟

 

 

مشاوران تحصيلي مدارس:

فرزانگان(تيزهوشان دخترانه) – علامه حلي(تيزهوشان پسرانه) – علامه طباطبايي(دخترانه،پسرانه  نمونه)

دكتر حسابي(نمونه تهران) – انرژي اتمي(تيزهوشان دخترانه،پسرانه)

 

بهترين مشاوران كنكور تهران ، مدرس مراكز آموزشي برتر كشور هستند.

 

مشاوران برتر تهران-بهترين مشاوران تحصيلي

 

1-اميرحسين جعفرقلي / مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 

2-نادر شكوري / مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

5-امير ديبازر / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

 

6-ميلاد رضايي مقدم / مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 

7-رامين نيكخو / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

11-اميد شهبازي / مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه 2

معرفي مشاوران برتر تهران – معرفي مشاوران تحصيلي مدارس برتر تهران

 

مشاوران رتبه هاي برتر كنكور تهران چه كساني هستند؟

 

 

مشاوران تحصيلي مدارس:

فرزانگان(تيزهوشان دخترانه) – علامه حلي(تيزهوشان پسرانه) – علامه طباطبايي(دخترانه،پسرانه  نمونه)

دكتر حسابي(نمونه تهران) – انرژي اتمي(تيزهوشان دخترانه،پسرانه)

 

بهترين مشاوران كنكور تهران ، مدرس مراكز آموزشي برتر كشور هستند.

 

مشاوران برتر تهران-بهترين مشاوران تحصيلي

 

1-اميرحسين جعفرقلي / مشاور مدارس تيزهوشان،مشاوره كارنامه20(شبكه آموزش)

 

2-نادر شكوري / مشاور مدارس نمونه،مشاور برنامه سابق توليدي شبكه آموزش(فرصت برابر)

 

3-سهراب فرهپور / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران،مدير انتشارات صفر كلوين،مشاور موسسه پرواز كنكوري ها

 

4-بابك موسويان / مشاور مدارس و آموزشگاه هاي تهران

 

5-امير ديبازر / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه 4)

 

6-ميلاد رضايي مقدم / مدرس دوره هاي آموزشي روانشناسي خانه و خانواده،مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه تهران،مشاور برنامه توليدي راديو فرهنگ(مشاوره تحصيلي-خانواده)،مشاور مجله سلامت(بخش روانشناسي)

 

7-رامين نيكخو / مشاور برنامه توليدي شبكه چهارم سيما(گزينه4)

 

8-مهدي نكوئي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه،مشاور برنامه كارنامه 20(شبكه آموزش)،مشاور برنامه توليدي شبكه پنجم سيما(به خانه برميگرديم)

 

9-احمد ميربلند / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

10-شاهرخ كروبي / مشاور مدارس تيزهوشان و نمونه

 

11-اميد شهبازي / مشاور مدارس برتر،مدير آموزشگاه پرستو

 

12-ايمان سرورپور / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي شبكه آموزش(كارنامه20)

13-محمدرضا پوردستمالچي / مشاور مدارس برتر،مشاور برنامه توليدي(گزينه جوان)،مشاور موسسه گزينه 2

پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی ( Science Alert ) به منظور اطلاع رسانی رویدادهای علمی و تخصصی به همت تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی ایجاد شده و مدیریت می گردد.
لازم به ذکر است Science Alert هیچ گونه فعالیتی در زمینه برگزاری رویدادهای علمی مانند کنفرانس، سمینار، کارگاه آموزشی و … ندارد و صرفاً به اطلاع رسانی این گونه رویدادها می پردازد؛ بنابراین از بازدیدکنندگان گرامی پایگاه Science Alert درخواست می شود جهت حضور در رویدادهای مذکور مستقیماً با دبیرخانه یا روابط عمومی سازمان های برگزار کننده تماس حاصل فرمایید. البته از شما تقاضا داریم پس از حضور در رویدادهای علمی تجربیات خود را از طریق بخش نظرات مرتبط به هر رویداد با ما و سایر بازدیدکنندگان پایگاه در میان بگذارید.
ضمناً اگر شما نیز در حال برگزاری رویداد علمی یا تخصصی هستید می توانید برای ثبت رویداد خود به صورت کاملاً رایگان از لینک ذیل استفاده فرمایید.

درخواست ثبت رویداد

 

این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد. که برای کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان ، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی ، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مساله و مشکلی که در محیط تحصیل برای آنها ممکن است پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است.

در این مقاله سعی شده است ده مرکز مشاوره تحصیلی برتر دانشجویی معرفی گردد البته در نظر داشته باشید معرفی مراکز مذکور به معنی تایید یا عدم تایید خدمات آنان نیست و این مراکز بر اساس نتایج جست و جو استخراج شده و در این مقاله درج شده اند.

مشاور تحصیلی برتر تهران

آدرس: تهران – ستارخان – باقرخان

تلفن ثابت : ۰۲۱-۴۴۳۸۷۶۷۴

زمینه فعالیت : مشاوره درسی،برنامه ریزی،آزمون

آدرس : تهران – سعادت آباد – میدان سرو

 تلفن: ۲۲۰۰۰۴۱۰-۰۲۱

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی

آدرس : شریعتی – ابتدای میرداماد

تلفن ثابت : ۰۲۱-۲۲۷۳۹۵۹۱

زمینه فعالیت : روانشناسی کودک ، مشاوره تحصیلی

آدرس : خیابان مطهری – خیابان میرزای شیرازی – کوچه عرفان – شماره ۹ – واحد ۹

تلفن ثابت : ۰۲۱-۸۸۷۰۱۵۵۷

زمینه فعالیت : مشاوره،مشاوره خانوادگی تحصیلی اختلالات رفتاری، ازبین بردن انواع ترسها وسواس عذاب وجدان و آموزش

آدرس : تهران – پاسداران – خیابان گلنبی – برج زمرد

تلفن ثابت : ۰۲۱- ۲۲۸۹۶۲۴۹

زمینه فعالیت :مشاوره تحصیلی،بهترین مشاوره تحصیلی ،انتخاب رشته تضمینی،بهترین مشاوره کنکور،بهترین موسسه کنکور،بهترین مرکز مشاور تحصیلی،بهترین کلاس کنکور

آدرس : خیابان ولیعصر(عج) – بالاتراز پارک ساعی- روبروی ۳۲ گاندی- بن بست چمن- ساختمان پزشکان چمن- طبقه سوم- واحد ۱۴

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۱۹۰۵۱۳

زمینه فعالیت : روانپزشک ، رواندرمانگر، مشاوره خانوادگی تحصیلی ، اختلالات رفتاری کودکان

آدرس : گیشا – کوی نصر – نبش خیابان ۳۹ – ساختمان ۲۷۰ – طبقه اول – واحد۵

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۲۸۹۵۱۸

زمینه فعالیت : مشاوره جوان،تحصیلی و برنامه ریزی کنکور،ارشد و دکتری و …

آدرس :خیابان قایم مقام – با لاتر از مطهری – جنب بیمارستان تهران کلینیک – کوچه شهدا – پلاک ۹ – ساختمان ۲۰ – طبقه ۴ – واحد ۲۸

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۱۰۴۸۶۹

زمینه فعالیت : مشاوره ازدواج مشکلات زناشویی ، مشاوره تحصیلی ،درمان افسردگی ،درمان اضطراب لکنت زبان نوروفید بک با وسواس

آدرس : سعادت آباد –  بالاتر از میدان کاج – نبش شیرینی گلبن

تلفن :  ۲۲۰۰۰۴۱۰-۰۲۱

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی ،برنامه ریزی تحصیلی ،روانشناسی، تدریس خصوصی تیزهوشان ،المپیاد ریاضی فیزیک زیست شیمی عربی

آدرس : دفتر مرکزی : میدان تجریش – ابتدای ولیعصر – تلفن ۲۲۰۰۰۴۱۰ (۱۰ خط) دفتر شماره ۲ : خیابان اندرزگو – بعد از چهاراه فرمانیه – کوچه مریم – پلاک ۲۴

تلفن ثابت: ۰۲۱-۴۱۲۳۶۵

زمینه فعالیت : مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی، روانشناسی، تدریس خصوصی تیزهوشان ،المپیاد ریاضی فیزیک زیست شیمی عربی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

مشاور تحصیلی برتر تهران

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

سلام ببخشید این ده مرکز بر اساس چه اصولی استخراج شدند شما دقیقا اسامی جاهایی رو ذکر کردید که اصلا سابقه ی درخشانی ندارند و مطرح هم نیستند. خجالت بکشید بابا جمع کنید این مسخره بازی هارو و با سرنوشت ملت بازی نکنید.

سلام
من با استفاده از نظر کارشناسی این سایت به مرکز کارنامه مراجعه کردم و واقعا دلسوزانه برام انتخاب رشته کنکور رو انجام دادن. واقعا حرفه ای انجام دادن. مخصوصا جناب دکتر صبری که واقعا اتادن تو امر مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی.
من خودم استاد دانشگاه هستم و برای دخترم مراجعه کردیم. واقعا باید ازشون تشکر کرد.

کجاش استاده فقط بلده خوش حرفی کنه و خودش و تحمیل کنه به قران بهش گفتم پولمو پس بده نه تنها پس نداد بلکه جوا تلفن منم نداد نامرد همش سیاکاریه

به نظر من مشاوره تحصیلی شهداد بهترین مرکز مشاور ایران هست و خودشون در صفحه اوا گوگل هستن ولی من لینک سایتشونو میزارم برای علاقمندان که فقط به سایت سر بزنن با تشکرhttp://www.shahdadg.com

به نظر من هم بهترین موسسه مشاوره تحصیلی تهران مرکز مشاوره شهداد هست من با کمک دکتر شهداد تونستم به رتبه دلخواهم برسم . واقعا ممنونم

سلام از نظر من هم بهترین سایت مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی مشاور گوپ هستش، برنامه ریزی و مشاوره برای هر سطحی انجام میدن و خداییش هم کارشون عالیه

چرا مردم را گمراه میکنید!!!؟
مشاوره تحصیلی شهداد کدومه! از طرف خودش میاید و تبلیغ میکنید!! یه سرچ کوچیک توی اینترنت بزنید می‌بینید که شرکت ثبت شده به نام مشاوره مهندسی آیندگان (نه تحصیلی). فقط ازش سوال کنید جواز کسبت کو؟ (بعد برید استعلام بگیرید) از کدوم ارگان مجوز داری؟!! (بعد برید استعلام بگیرید) اصلا مدرک دکترات چیه و از کدوم دانشگاه؟!! (از وزارت علوم استعلام بگیرید)

جهت اطلاع فقط یه تماس با پلیس فتا بگیرید تا مطمعن شید چی میگم.

به نظر من موسسه نام آوران شمیران یکی از بهترین مراکز آموزش تقویتی و مشاوره تحصیلی هست. ما ۵ سال از خدماتشون استفاده میکنیم. واقعا دست مریزاد. پسر من با راهنمای ها و مشاوره و تدریس ممتاز دکتر رفتاری مدرسه ابرز و مفید و انرژس قبول شد و دخترم هم الان مدرسه ربانی درس میخونه که ما مدیون آقای دکتر هستیم.
شمارشون ۲۲۰۰۰۴۱۰ هست

با سلام و عرض ادب
با توجه به جستجو رتبه سایت و همچنین خدمات ارائه شده من پیشنهاد می کنم به دوستان خدمات مشاوره تحصیلی درخت دانش را حتما مدنظر داشته باشند که با کمترین هزینه و بهترین خدمات ۲۴ ساعته و در طول شبانه روز به صورت حضوری و غیر حضوری در خدمت متقاضیان و داوطلبان می باشند.

من مرکز مشاوره کنکور کمک رو بهتون پیشنهاد می کنم
یکی از دوستام باهاشون کار می کرد رتبه ۴ کنکور شد. با اینکه ما ساکن شهرستان هستیم اما خیلی خدمات خوبی ازشون گرفتیم.

من موسسه کارنامرو خیلی با کیفیت و عالی میدونم.

برای دو سال هست باهاشون کار میکنیم.

سلام. دختر من پایه هشتم است و از مرکز بارسا مشاوره می گیرد . واقعا کادر مشاوره این مرکز خیلی دلسوزانه با دقت به بچه ها توجه دارند.

برای انجام مشاوره تحصیلی با مرکز نام آوران آشنا شدم در پاییز ۹۷، بسیار دلسوزانه و با تخصص بالایی کار مشاوررو انجام میدن.
بهترین انتخاب و روش تدریس رو به ما نشون دادن.
من خودم پزشک هستم و برای دخترم با توجه به حساسیت هایی که مد نظرم هست، بسیار مرکز با کیفیت و امنی هست.

خیلی ممنونم و این مرکز رو توصیه میکنم.
۲۲۰۰۰۴۱۰ دفتر مرکزیشون قیطریه هست

باسلام مي خواستم بپرسم در زمينه كنكور چقدر پيشرفت هستند و ايا رتبه هاي زير هزار يا صد در رياضي و تجوبي داشتند. ممنون

با توجه به اینکه در حال حاضر خیلی از موسسه ها کار تجاری با بچه ها انجام میدن، آشنایی و سپردن فرزندمون به معلم دلسوز و مشاور خوب بسیار مغتنم هست. در این بین چند سالی هست که با مجموعه نام آوران آشنا شدیم و دو تا فرزند خودم یکیشون از سال سوم ابتدایی و دومی از سال دهم تحت نظارت آموزشگاه قرار گرفتند. دخترم که الان دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی هست و قبولیش رو مدیون مجموعه نام آوران شمیران هستیم. پسرم هم الان سال هفتم هست و من و مادرش که پزشک هستیم و تا قبل از این خیلی دغدغه درسی آروین رو داشتیم، الان با یه وضعیت آرمانی درسی مواجه شدیم که شبیه معجزه هست برامون. برنامه ریزی، مطالعه درست، نمرات عالی و فعالیت های ورزشی و فوق برنامه آروین خیلی وضعیت خوبی داره و آرامش رو به خونوادمون هدیه داده. تمام هزینه هایی که کردیم حلالشون و کوچکترین کار در برابر زحمات آقای دکتر و همکاراشون معرفی به دیگران هست.

به نظر من بهترین مشاور کنکور ،بهترین مشاور انتخاب رشته و بهترین مشاور تحصیلی ایران دکتر شهداد هستن
shahdadg.com

بهترین و تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی ایران مرکز مشاوره شهداد هست. و آدرس سایت shahdadg.com

بنده دکترای برق قدرت دارم. چند سالی هست که درگیری ذهنی همکارانم رو که اکثراً از اساتید دانشگاه هستن و متاسفانه در دام تبلیغات تلویزیون قرار گرفتن و سی دی های یکی از یکی بی فایدرو خریدن که حاصلش از ذست رفتن زمان و عقب افتادگی فرزندشون از پیشرفت و مشکلات روحی بسیار و تحمیل هزینه های گزاف بی حاصل برای خانوادشون بود رو از نزدیک میبینم. خدارو شکر با تحقیقات بسیار تونستم با استاد فرهیخته و توانمند و مشاوری با تخصص و متعهد در آموزشگاه نام آوران شمیران آشنا بشم. دخترم از مقطع سوم دبستان زیر نظر مدیر موسسه هم ریاضی رو خیلی خوب یادبگیره وهم برنامه ریزی درسی. بطور کلی میتونم بگم اصول درس خوندن رو چند سالی هست که یادمیگیره و به درس خیلی اهمیت میده و بسیار علاقه مند به درس و فراگیری علم نگاه میکنه. شکر گذاری پروردگار، قدردانی از بنده ی خوبش هست. توصیه والدین هم وطنم به استفاده از خدمات این مرکز به جرأت میتونم بگم دعای خیر شما رو نصیبم میکنه. ان شاالله امتحان کنید و شما هم نظرتون رو بدین.

با احترام

حمید.س

با توجه به تبلیغات گوشخراش و آزاردهنده ی مافیای کنکور، پیدا کردن یه آموزشگاه و مرکز برنامه ریزی کارامد خیلی سخته. به عنوان یه مادر که خوشبختی و پیشرفت فرزندش مهمترین امر در زنگدگیمه، مرکز کارنامرو به دوستان توصیه میکنم. ما خیلی راضی هستیم. نظم، تعهد، پشتکار و تدریس منحصربفردشون من رو که خودم سابقه ۲۳ سال خدمت در آموزش پرورش رو دارم خیلی دلگرم کرد. ما دفتر خیابون دولت رو رفتیم و خیلی سرراست و دسترسیش آسون هست. اگر دوست دارین میتونین استفاده کنین. در کنار دو دختر من که یکی کلاس دهم هست و یکیشون در مقطع ششم درس میخونه کلی شاگرد هم از شهرهای مختلف اومده بودن. خب حتما نتیجه گرفتن که میان. تلفنشون بالا هست.

سلام من امروز با دکتر صبری اشنا شدم که در موسسه کارنامه فعالیت دارند ایشون فوقالعاده هستند

دروغ گفتم اولش خوب بود الان اصلاذ میخوام کنسل کنم

امروز ۲۵ شهریور ۹۸ هست. برای مشاوره تحصیلی و برخی اختلالات رفتاری مربوط به پسرم با کلی پرس و جو موسسه نام آوران شمیران رو پیدا کردم و الحق که مدیریت موسسه در زمینه مشاوره تحصیلی که واقعا امر تخصصی و پیچیده ای هست خیلی خوب با پسرم ارتباط گرفتن. پسر من با هر کسی اخت نمیشه و در برابر غریبه ها کلا سایلنت میشه ولی امروز آقای دکتر واقعا گل کاشتن و بعد از ارتباط موثر با آریا، شخصیت پسرمو کامل آنالیز کردن و قرار شد اولین برنامه درسی رو همراه با برگزاری اولین جلسه کلاسش برای آریا تدوین کنن.
برای اولین جلسه خیلی عالی بود. واقعا حلالشون باشه حق الزحمه ای که بهشون دادیم. تازه در برابر رقباشون خیلی منصف هستن و امیدوارم مشکل درسی و برنامه ریزی آریا برای همیشه حل بشه. خواهر آریا رو هم میخوام از پایه سوم دبستان بزارم که دیگه مثل آریا تو کلاس دهم دچار مشکل نشیم چون واقعیت اینه که مدرسه ۸۰ درصد برای بچه های من کاری نمیکنن. منم اگه خودم به فکر نباشمو براشون معلم خصوصی توانمند و باتجربه نگیرم عملا باید بچه هام درسو بزارن کنار.

كرايه ى جلسه مشاوره تحصيلى چند است ؟

تمامی حقوق برای Science Alert محفوظ است و هر گونه نقض آن، پیگرد قانونی دارد.

© All rights reserved sciencealert.ir 2011-2020.

فهرست مطالب سایت: (کلیک کنید)

استفاده از تجربیات رتبه های برتر کنکور سال های گذشته قطعا می تواند مارا در کسب بهترین نتیجه در کنکور کمک کند. بهترین مشاور کنکور کسی است که دوره های تخصصی مشاوره تحصیلی کنکور را پشت سر گذاشته و با تکیه برا تجربه خود بهترین استراتژی را تا روز کنکور برای دانش آموز تبیین کند.

برای ارتباط مستقیم با مشاوران آیدی نوین و دریافت برنامه ریزی کاملا شخصی فرم زیر را تکمیل کنید:

اینکه چطور دانش آموزان IDNovin توانستند به رتبه های برتر کنکور تبدیل شوند و چه استراتژی هایی پیش گرفتند از سوالاتیست که قطعا ذهن شمارا به خود مشغول کرده است.

این دانش آموزان با ثبت نام در طرح رتبه شو IDnovin و با کمک مشاور های کنکور رتبه برتر توانستند موفقیت خود را جشن بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طرح مشاوره کنکور رتبه شو روی دکمه زیر کلیک کنید:

مشاور تحصیلی برتر تهران

سلام برای پایه دهم تجربی هم مشاوره دارید؟

سلام بله. کافیه فرم ارتباط با مشاورین رو پر کنید تا مشاورانمون باهاتون تماس بگیرن

سلام از کتابای سال ۹۹ میشه واسه کنکور ۱۴۰۰ استفاده کرد ؟

سلام. اکثرا بله. ولی پیشنهاد میکنیم پی دی اف کتاب های کنکور ۹۹ و ۱۴۰۰ رو دانلود کنید و تغییراتش رو بررسی کنید.

من از فردا میخوام شروع کنم هیچ برنامه ای ندارم لطفا اگ میشه کمکم کنید خواهش میکنمم☹️

سلام و وقت بخیر. شما میتونید فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید تا مشاورای ما باهاتون تماس بگیرن و راهنماییتون کنن.

سلام وقت بخیر آیا برای دانش آموزان انسانی نیز مشاوره دارید یا نه؟

سلام وقت بخیر. بله مشاورین رتبه رشته انسانی، رتبه های ۲ رقمی و ۳ رقمی کنکور های سنوات قبل هستن که رزومشون هم در این صفحه قرار گرفته. برای ارتباط با مشاورین رتبه برتر رشته انسانی فرم ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید.

سلام من امسال یازدهم هستم و حس می کنم هرچی میخونم بی فایده است واقعا به کمک احتیاج دارم

سلام هانیه عزیز. پیشنهاد میکنم حتما فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید تا مشاورامون باهاتون تماس بگیرن و راهنماییتون کنن.

ببخشید من پایه ۱۱هستم وبه یه برنامه توپ وعالی احتیاج دارم برای کنکور من تا الان هیچ تستی نزدم ودرواقع سطحم۰هستش وواقعن نگرانم باید چیکار کنم

سلام. پیشنهاد میکنم فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته رو پر کنید. با ثبت مشخصات و شماره تلفنتون، طی ۴۸ ساعت آینده مشاورامون باهاتون تماس میگیرن و راهنماییتون میکنن.

سلام من میخوام این دو ماهو خوب بخونم ، از قبل یکم خوندم ولی تست و تمرین کم انجام دادم و الان گیج شدم و نیاز به یک برنامه خوب دارم برای کنکور که تا اخر مرداد هست ، من نظام قدیدم ممنون میشم اگر ممکنه راهنماییم کنید.

سلام مهتاب عزیز. پیشنهاد میکنم از طریق فرم های ارتباط با مشاورین که در سایت قرار گرفته مشخصات و شماره تماس خودتون رو ثبت کنید. مشاورامون باهاتون تماس میگیرن و راهنماییتون میکنن

سلام وخسته نباشید میخواستم بدونم برای کسانی که از بعد از عید شروع به خوندن میکنن منبع مطالعاتیشون باید چه ویژگی داسته باشه؟؟

سلام دوست عزیز. پیشنهاد میکنم مقاله شروع خواندن برای کنکور از عید رو مطالعه بفرمایید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

دیدگاه

دپارتمان IDN از سال 93 با هدف برقراری عدالت آموزشی در عرصه کنکور و کمک به دانش آموزان شروع به کار کرد. خدمات IDNOVIN شامل مشاوره کنکور ، برنامه ریزی و آموزش کنکور و ارائه محصولات کمک آموزشی به وسعت کل ایران و برای همه دانش آموزان کنکوری برقرار است.

بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران کدام مرکز است؟

برترین مشاوره تلفنی کنکور در تهران کدام مرکز است؟

بهترین مشاوران کنکور در تهران چه اشخاصی می باشند؟

آدرس مشاوره تحصیلی در تهران کجاست؟

شماره تلفن مشاوره تحصیلی در تهران چند است؟

مشاور تحصیلی برتر تهران

جهت ارتباط با مشاوره تحصیلی سازمان سنجش از تهران چه شماره ای را بگیریم؟

این عبارات سوالات مهمی است که مکرر در گوگل سرچ می شود و همچنین بین دانش آموزان تهران و داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون هایی را دارند از یکدیگر سوال می کنند ، نقش مشاوره تلفنی کنکور سراسری تهران برای موفقیت شما در هر آزمونی بسیار مهم و کاربردی خواهد بود اما پیدا کردن یک مشاور تحصیلی خوب در تهران هم بی تاثیر نخواهد بود با توجه به مراکز مشاوره بدون مجوزی که در تهران بسیار گسترش یافته اند یافتن یک مشاوره تحصیلی دانشگاهی در تهران که بتواند مشاوره تضمینی کنکور و دیگر امور تحصیلی خود را با این مرکز در میان بگذارید کمی دشوار خواهد شد اما هیچ جای نکرانی نیست!

 

جهت ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران – مشاوره با بهترین مشاوران کنکور در تهران و مشاوره تحصیلی تلفنی ارشد با ایران تحصیل تماس بگیرید شماره مشاوره تحصیلی در تهران :

9099072952 (تماس از سراسر کشور) و 9099072952 (تماس از استان تهران)

پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 12 شب حتی ایام تعطیل

 

امروز قصد داریم به سوالات مکرری مثل مشاوره کنکور در تهران کجاست؟ ، شماره مشاوره تحصیلی در تهران چند است؟ یا معرفی یک مشاوره تحصیلی خوب در تهران پاسخ دهیم و بهترین مشاوران کنکور در تهران را به شما معرفی کنیم تا روش درس خواندن رتبه های برتر کنکور را نیز به شما مغرفی کنند با ما همراه باشید!

قبل از اینکه به معرفی بهترین مشاوره تحصیلی در تهران بپردازیم ، ابتدا نکته‌ای که باید آن را مد نظر قرار دهید، در رابطه با موضوعی است که مایلید برای آن به انجام مشاوره بپردازید؟ شما در چه مقطعی مشغول به تحصیل می‌باشید؟ موفقیت محصلان تهران در هر مقطعی راه‌های مخصوص به خود را خواهد داشت که هر فرد باید از فنون و روش‌های آن آگاه شود.

مشاوره تحصیلی موارد زیادی را شامل می‌گردد. به عنوان مثال یکی از دغدغه‌هایی که والدین و دانش آموزان مقطع ابتدایی تهران دارند را می‌توان پذیرش در آزمون تیزهوشان دانست. و یا ورود به مدارس نمونه دولتی تهران و همچنین مدارس شاهد ، ازجمله مواردی است که دانش آموزان عزیز بسیار بدان علاقه مند می‌باشند. به همین دلیل، پیدا کردن بهترین مشاوره تحصیلی در تهران می‌تواند به شما در این زمینه کمک نماید.

در بررسی بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟ نباید منکر زحمات و همچنین تخصص مشاورین خصوصی شویم. اما نکته‌ای که ذکر آن شاید خالی از لطف نباشد، به موضوع خصوصی بودن و عدم نظارت دولت بر این مراکز تهران بازمی‌گردد. خوشبختانه مفتخریم بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران را مرکز مشاوره دولتی ایران تحصیل معرفی نماییم که با گردآوری برترین مشاوران تحصیلی کشور در تمامی مقاطع آماده ارائه خدمات به ساکنین استان بخصوص تهران خواهد می باشد.

 

 

 

 

بهترین مشاوره تحصیلی در تهران چه امتیازاتی دارد که سایر مراکز دیگر نخواهند داشت؟ به نکات مهم در زمینه انتخاب مشاور تحصیلی خوب در تهران توجه داشته باشید. انسان‌ها ، یادگیری آنان ، اهداف ، استعداد و همچنین هوش و دیدگاه متفاوتی دارند. بنابراین چنانچه انتخاب مشاور تحصیلی انتخاب رشته در تهران با بی‌توجی به این امور به انجام مشاوره و برنامه ریزی بپردازیم، نتیجه‌ای جز تلف کردن وقت و همچنین هدر رفتن انرژی و همچنین هزینه مراجعین تهران نخواهد داشت.

شرایطی را تصور نمایید که در آن ، داوطلبان تهران در سال‌های گذشته نتوانسته‌اند موفقیت مطلوب را کسب نمایند. و به همین دلیل دچار افسردگی شده‌اند. آنچه بهترین مشاوره تحصیلی در تهران انجام می‌دهد ، ابتدا کار کردن بر روی این احساس شکست محصلان تهرانی و همچنین در گام بعدی توجه به اشتباهات داوطلب که صورت پذیرفته است و در این مرحله باید انجام دهد می باشد.

اگر از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران استفاده ننماییم چه مشکلاتی را خواهیم داشت؟ هنگامی که فردی خود به تنهایی از عهده حل مشکلات برنمی آید، به دنبال بهترین مشاوره تحصیلی در تهران و همچنین کمک مشاور می‌باشد. حال اگر همین مشاور در تهران نتواند به او کمک نماید ، طبق اصل روانشناسی او دچار درماندگی آموخته شده می‌گردد. بدین معنا که او دچار یاس خواهد شد و هرگز به موفقیت و تلاش امیدی نخواهد داشت.

 

زیرکانه و هوشمندانه عمل کنید. در هر مقطع تحصیلی که می‌باشید، بهتر است از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران استفاده نمایید. فراموش نکنید که وقت طلاست هر یک از داوطلبان در تهران که از این وقت استفاده نکند، نخواهد توانست موفقیت را از آن خود نماید. اگر شما دانش‌آموزی در تهران هستید؛ تنها یک‌بار در کل پایه تحصیلی خود شانس ورود به مدارس تیزهوشان تهران و یا نمونه دولتی را خواهید داشت. بنابراین فرصتی برای کسب تجربه باقی نخواهد ماند پس ما با مشاوره قبولی در آزمون تیزهوشان تهران در کنار شما خواهیم بود.

اگر شما داوطلب کنکور می‌باشید، بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران به شما کمک خواهد نمود تا بتوانید در کنکور به بهترین وجه عمل کنید و موفقیت خود را بین دیگر داوطلبان در تهران تضمین نمایید. استفاده از خدمات بهترین مشاوره تحصیلی در تهران موجب می‌شود که با توجه به رتبه خود، در بهترین رشته پذیرفته شوید. چنانچه مایل به مشاوره انتخاب رشته در تهران باشید ، بهترین مشاوره قبولی در کنکور سراسری را می‌توانیم برای شما داشته باشیم.

برای برقراری ارتباط با متخصصین و مشاورین بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران و مشاوره تحصیلی حضوری تهران می‌توانید ابتدا به صورت تلفنی به انجام وقت مشاوره بپردازید. جهت ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران کافی است با شماره‌های شماره تلفن‌های 9099072952 (تماس از سراسر کشور) و 9099072952 (تماس از استان تهران) از ساعات 8 صبح الی 1 شب تماس حاصل نمایید.

 

 

خدمات بهترین مشاوره تحصیلی در تهران شامل تمامی مقاطع تحصیلی و تمامی مواردی که هر فرد در هر پایه ای بدان نیازمند می باشد ، می گردد.

 

 

 

 

آنچه بهترین مشاوران کنکور تهران به شما ارائه خواهند نمود، خدمات همه جانبه ای است که به شما در تمامی موارد کمک خواهد کرد. برای مثال می توان به مشاوره انتخاب رشته در تهران اشاره نمود. متخصصین بهترین مشاوره تحصیلی در تهران به شما کمک می نمایند تا در مرحله ابتدایی به انجام استعدادیابی و کشف رغبت شما بپردازند. آزمون های که در این رابطه از داوطلبان تهران گرفته می شود، آزمون های کاملا معتبر روان شناسی می باشند.

یک مرکز مشاوره تحصیلی خوب در تهران به شما کمک می کند تا در هر رشته ای که مشغول به تحصیل می باشید، بتوانید بهترین و متخصص ترین فرد شوید. به عنوان مثال ، پذیرش در آزمون نظام مهندسی از سامانه Inbr.ir، یکی از مواردی است که تمامی مهندسان عزیز تهران برای دریافت پروانه کسب بدان نیازمندند. به همین دلیل بهترین مشاوره تحصیلی تهران به شما کمک می نماید تا با بهترین رتبه در این آزمون موفق شوید.

مرکز مشاوره در تهران ، به صورت تلفنی و همچنین حضوری به تمامی داوطلبان در تهران برای موفقیت و دریافت نتیجه مطلوب کمک می نماید. به همین دلیل تفاوتی ندارد که شما در کدام مرحله قرار دارید. مهم این است که بتوانید از خدمات بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی در تهران استفاده نمایید. کاهش استرس و همچنبن برنامه ریزی درست را می توان از جمله اموری دانست که در مراکز مشاوره تهران بدان خواهند پرداخت.

 

آن دسته از داوطلبانی که می خواهند در آزمون نظام مهندسی تهران شرکت نمایند. باید از بهترین و جدید ترین منابع استفاده نمایند. امری که با توجه به برقراری ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران به راحتی قابل دستیابی می باشد. همچنین ارائه نمونه سوالات را نیز ، می توان از جمله مواردی دانست که به شما داوطلبان تهران کمک می نماید تا به راحتی به موفقیت در رشته خود فکر نمایید.

اگر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد و یا دکتری در تهران می باشید و نیاز مشاوره تحصیلی دکتری دارید، می توانید با کمک بهترین مشاوره تحصیلی در تهران ایران تحصیل ، به بهترین وجه از منابع ، تعداد سوالات ، مصاحبه و همچنین شرایط ورود به صورت بدون کنکور دانشگاه تهران آگاه گردید. به همین دلیل ما کلیه متخصصین ایران تحصیل را بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران می دانیم زیرا هر یک از داوطلبان می توانند به راحتی در آزمون های مذکور پذیرفته شوند.

مشاور تحصیلی برتر تهران

برای کسب اطلاعات بیشتر و برقراری ارتباط با بهترین مشاوره تحصیلی در تهران ایران تحصیل ، کافی است با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید. تمامی آنچه داوطلبان برای قبولی بدان نیازمندند ، با استفاده از بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران می باشد. کافی است با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل نمایید متخصصین ما همه روزه و در هر ساعت از شبانه روز حتی ایام تعطیل به شما محصلان در تهران ارائه خدمات خواهند نمود.

 

 

جهت اطلاع دقیق از بهترین مشاوره تحصیلی در تهران ، بهترین مرکز مشاوره تحصیلی تهران ، مشاوره انتخاب رشته آنلاین ، hoosh.medu.ir با مرکز مشاوره ایران تحصیل تهران تماس بگیرید

9099072952 در صورت شلوغی خطوط 9099072952 ( استان تهران) پاسخگویی از 8 صبح الی 1 شب

 

 

بیشتر بدانید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

نام *

ایمیل *

وب‌ سایت

12,000,000 +

بازدید کننده ایران تحصیل تاکنون

452,000 +

مخاطبان مشاوره تلفنی ایران تحصیل تاکنون

676780

تعداد سوالات سایت ایران تحصیل

15000

حدااقل بازدید روزانه سایت ایران تحصیل

در صورتی که نیاز به مشاوره در زمینه تحصیلی دارید می توانید از تجربیات مشاوران مرکز ایران تحصیل استفاده کنید هزینه هر دقیقه مشاوره 20000 ریال می باشد که می توانید ( از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور با شماره 9099072952) تماس بگیرید و از خدمات مشاوره حضوری بهره مند گردید.

ایران تحصیل یک مرکز مشاوره تخصصی دارای مجوز فعالیت در زمینه تحصیلی می باشد که به صورت خصوصی و غیر انتفاعی فعالیت دارد و هیچ گونه وابستگی به هیچ ارگان خصوصی و دولتی ائم از دانشگاه آزاد ، سمپاد ، سازمان شاهد ، سنجش و … ندارد و تمامی مطالب مندرج در سایت تابع قوانین کپی رایت جمهوری اسلامی ایران و صرفا در راستای اطلاع رسانی و راهنمایی کاربران می باشد.

در صورتی که هر گونه پیشنهاد ، انتقاد یا شکایتی از نحوه عملکرد مجموعه دارید می توانید از طریق ایمیل info@irantahsil.org و یا شماره 02146018960 با ما در ارتباط باشید.

 

پاسخگویی ۸ صبح الی ۱ شب حتی ایام تعطیل

در خبری که در سایت روزنامه جوان تحت عنوان « دانش آموزان تیزهوش، بهترین‌های کنکور را معرفی کردند » در لینک زیر آمده است، مرکز مشاوره کنکور سینا تهرانی یعنی مشاور تحصیلی همین سایت درس زندگی دات کام که در آن هستید، با اختلاف زیادی نسبت به آموزشگاههای با سابقه ی شهر تهران، عنوان رتبه آورترین یا بهترین مؤسسه کنکور را از آن خود کرده است. 

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/بهترین-مرکز-مشاوره-کنکور” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]دانش آموزان تیزهوش ، بهترین های کنکور را معرفی کردند[/su_button]

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان که یکی از مسؤولیت هایش نظارت بر عملکرد دفاتر مشاوره و روانشناسی است، چندی پیش فهرستی از بهترین مشاوران خانواده ، تحصیلی و روانشناسی کشور منتشر کرد که نام سینا تهرانی مشاور گروه درس زندگی یعنی همین سایتی که در آن هستید، به عنوان بهترین مشاور تحصیلی کشور مطرح شده بود. ( لینک زیر )

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]مشاور تحصیلی گروه درس زندگی در فهرست بهترین مشاوران کشور[/su_button]

همچنین سال گذشته نیز خبرگزاری « فردا » به نقل از روزنامه آسیا اقدام به انتشار اسامی بهترین مشاوران تحصیلی کشور نموده بود که باز هم آقای تهرانی به عنوان بهترین مشاور کنکور و تحصیلی معرفی گردید. ( لینک زیر )

مشاور تحصیلی برتر تهران

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]بهترین مشاور کنکور ایران چه کسی است[/su_button]

اما چرا سینا تهرانی بهترین مشاور کنکور و تحصیلی کشور شناخته می شود. خبرگزاری الف در لینک زیر به پاسخ این پرسش پرداخته است.

[su_button url=”https://www.darsezendegi.ir/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/” target=”blank” style=”flat” size=”4″ radius=”round”]جزئیات جدیدی از دلایل انتخاب بهترین مشاوران کنکور منتشر شد[/su_button]

سال ۹۵ نیز سایت خبرگزاری مشرق گزارش مشابهی را ارائه کرده بود که در آن سینا تهرانی از نگاه رتبه های برتر کنکور به عنوان بهترین مشاور تحصیلی و رتبه آورترین مشاور کنکور انتخاب شده بود، که متن کامل این خبر را در زیر مشاهده می فرمایید:

سایت خبرگزاری مشرق با انتشار مطلبی تحت عنوان « آمارهای جالب در مورد بهترین مشاورین تحصیلی » به بررسی میدانی بهترین مشاور تحصیلی پرداخته است:

به نظر شما چند درصد از دانش آموزان شهر تهران و رتبه های زیر هزار کنکور کل کشور؛ داشتن مشاور تحصیلی را برای موفقیت در آزمون سراسری مؤثر دانسته اند؟ آیا این دانش آموزان ممتاز از کلاس ها یا بسته های کمک آموزشی کنکور نیز استفاده می کرده اند؟

یک مؤسسه تحقیقات بازاریابی در پروژه ای مشترک با دانشجویان رشته مدیریت بازاریابی یکی از دانشگاههای تهران به بررسی میزان اثرگذاری مشاورین تحصیلی در موفقیت دانش آموزان در کنکور سراسری پرداخته است. در این تحقیق که با مصاحبه میدانی از ۸۴۱ نفر از دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران در رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک و نیز ۹۳۰ نفر از رتبه های زیر هزار کنکور کل کشور در بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ صورت گرفته، به چند پرسش کلیدی پاسخ داده شده است. لطفاً توجه شود که این تحقیق شامل همه رتبه های زیر هزار کنکور نمی شود و فقط دانش آموزانی را دربرمی گیرد که بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ وارد دانشگاه شده و در تحقیقات فوق نیز شرکت کرده اند.

بخش نخست: چند درصد از دانش آموزان از مشاور تحصیلی استفاده می کنند؟در بخش نخست این تحقیق که از دانش آموزان مقطع دوم تا دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم تجربی و ریاضی مدارس شهر تهران صورت گرفته ، در پاسخ به این پرسش که آیا داشتن مشاور تحصیلی برای موفقیت در آزمون سراسری مفید می باشد یا خیر! نتایج زیر بدست آمده است:

– ۹ درصد باقیمانده نیز وجود مشاور تحصیلی را مفید دانسته اما هنوز تصمیمی برای داشتن آن اتخاذ نکرده بودند.

بخش دوم: چند درصد دانش آموزان از مشاور تحصیلی خارج از مدرسه استفاده می کنند؟ در بخش دوم این تحقیق از دانش آموزانی که مشاور داشته اند، سؤال شده که آیا زیر نظر مشاور تحصیلی مدرسه خود هستند یا از مشاورین خارج از مدرسه بهره می برند؟! که نتایج این تحقیق نشان داده است، ۹۱ درصد آنها از مشاور درسی خارج از مدرسه استفاده می کنند.

بخش سوم: بهترین مشاورین تحصیلی شهر تهران از نگاه دانش آموزان مدارس:پاسخ های ارائه شده دانش آموزان به این پرسش که مشاور تحصیلی مورد علاقه شما چه کسی است و یا قصد دارید در آینده چه کسی را به عنوان مشاور انتخاب کنید، نشان می دهد که سینا تهرانی ۵۸ درصد نظرها را متوجه خود ساخته و هفت مشاور مطرح دیگر، هرکدام بین ۱ تا ۱۶ درصدآراء را از آن خود کرده اند. در انتهای این فهرست نیز بیش از شانزده مشاور تحصیلی فقط یک درصد آراء را کسب نموده اند.

بخش چهارم: چند درصد رتبه های زیر هزار کنکور مشاور تحصیلی داشته اند؟نتایج تحقیقات صورت گرفته از رتبه های زیر هزار رشته های پرطرفدار علوم مهندسی و علوم پزشکی دانشگاههای صنعتی شریف؛ پلی تکنیک تهران ، دانشگاه تهران و شهیدبهشتی نشان می دهد که از میان مصاحبه شوندگان فوق؛ ۸۵ درصد آنها از مشاور تحصیلی یا کنکور استفاده کرده اند.

بخش پنجم: چند درصد از رتبه های زیر هزار کنکور ؛ داشتن مشاور را از دیگران پنهان کرده اند؟نتایج تحقیقات میدانی نشان می دهد که تنها ۱۳ درصد رتبه های زیر هزار در مراحل آماده سازی خود برای شرکت در آزمون سراسری به دوستان یا اطرافیان خود اعلام کرده اند که مشاور تحصیلی داشته اند. همچنین از بین کلیه رتبه های زیر هزار مورد تحقیق؛ حدود ۹۷ درصد آنها اظهار داشته اند که حتی بعد از ورودشان به دانشگاه، داشتن مشاور کنکور را از دیگران پنهان کرده اند.

بخش ششم : رتبه های زیر هزار فوق از چه سالی زیر نظر مشاور کنکور قرار داشته اند؟از میان آن ۸۵ درصد رتبه برتری که مشاور تحصیلی داشته اند، بیشتر آنها از سال سوم دبیرستان اقدام به گرفتن مشاور تحصیلی کرده اند، نتایج این تحقیق بر اساس سالی که رتبه های ممتاز، زیر نظر مشاور بوده اند بصورت زیر است:

 – همچنین ۳ درصد باقیمانده نیز حداقل یک سال پشت کنکور مانده و سپس اقدام به گرفتن مشاور تحصیلی کرده اند.

بخش هفتم : بهترین مشاور تحصیلی از نگاه دانشجویان دانشگاههای مورد بررسی در این تحقیق:در این بخش؛ از رتبه های زیر هزار کنکور دانشگاههای فوق که مشاور تحصیلی داشته اند؛ سؤال شده است تا نام مشاور کنکورشان را اعلام نمایند. نتیجه این تحقیق نیز نشان می دهد سینا تهرانی با کسب ۷۰ درصد آراء با اختلاف زیادی نسبت به نفر دوم که تنها ۱۳ درصدآراء را از آن خود کرده است، بهترین مشاور تحصیلی از نگاه این رتبه های ممتاز کنکور است. در مراتب بعدی این فهرست؛ اسامی چهار مشاور مطرح دیگر آمده است که درصدهای آنها بین اعداد ۱ تا ۹ متغیر است.

بخش هشتم : چند درصد رتبه های زیر هزار از دی وی دی های کنکور استفاده کرده اند؟نتایج حاصله از این پرسش که چند نفر از رتبه های زیر هزار از بسته های مولتی مدیای کمک آموزشی نظیر دی وی دی های کنکور استفاده کرده اند، حاکی از آن است که تنها یک درصد آنها بصورت تک درس از این دی وی دی ها استفاده کرده اند که محدوده رتبه این افراد نیز بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ بوده است.

بخش نهم : چند درصد رتبه های زیر هزار، برنامه های تبلیغاتی تلویزیون را برای کنکوری ها مفید دانسته اند؟نتایج آماری تحقیقات صورت گرفته، نشان می دهد که حدود ۹۱ درصد رتبه های زیر هزار بطور کلی برنامه های تلویزیونی را تماشا نمی کرده اند و لذا در این مورد نظری نداشته اند. اما از میان آن ۹ درصدی که این برنامه ها را دیده اند، تنها ۴ درصد آنها اظهار داشته اند که این برنامه ها برای داوطلبین کنکور مفید است و ۹۶ درصد دیگر نظر مثبتی نسبت به آن نداشته اند.

بخش دهم : بیشترین آمار رتبه های زیر صد از آن کدام مشاور تحصیلی است؟بررسی تحقیقات صورت گرفته و تطبیق آن با رتبه داوطلبین در کنکورهای سراسری ۹۰ تا ۹۵ نشان می دهد که سه مشاور تحصیلی، به تنهایی کلیه رتبه های زیر صد کنکور مورد تحقیق را از آن خود کرده اند که باز هم سینا تهرانی با کسب ۸۲ درصد رتبه های تک رقمی و دو رقمی در صدر بهترین مشاورین تحصیلی کشور قرار دارد. در رتبه های بعدی این فهرست دو مشاور تحصیلی هر کدام هفت و یازدده درصد آراء را در اختیار دارند. نکته قابل تأمل؛ این است که بجز این سه نفر، سایر مشاورین کنکور رتبه زیر صد نداشته اند.

بخش یازدهم : بیشترین آمار رتبه های تک رقمی از آن کدام مشاور تحصیلی است؟از میان رتبه های تک رقمی مورد تحقیق در بین آزمونهای سراسری سالهای ۹۰ تا ۹۵ ؛ سینا تهرانی مشاور تحصیلی به تنهایی کلیه رتبه های تک رقمی را از آن خود کرده است و مشاورین تحصیلی دیگر هیچ کدام در بین این سالها؛ رتبه تک رقمی در کنکور سراسری نداشته اند.

بخش دوازدهم : چند نفر از رتبه های زیر هزار کنکور از کلاس های مؤسسات کنکور بهره گرفته اند؟نتایج تحقیقاتی این تیم تحقیقات بازار نشان می دهد که تنها ۳ درصد رتبه های زیر هزار از کلاسهای کنکور استفاده کرده اند اما هیچکدام از رتبه های زیر صد این کلاسها را مفید ندانسته اند.

بخش سیزدهم : چند نفر از رتبه های یک تا هزار کنکور در سال آخر، در کلاسهای درس مدرسه شان شرکت کرده اند؟از میان رتبه های زیر صد مورد تحقیق؛ تنها ۱۲ درصد آنها بطور مرتب در کلاس های مدرسه شرکت می کرده اند و ۸۸ درصد باقیمانده بصورت غیرحضوری دوره پیش دانشگاهی را سپری کرده اند.

بخش چهاردهم : رتبه های زیر هزار کنکور چگونه مشاور تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.در این بخش از رتبه های زیر هزار کنکور پرسیده شده است که از چه طریقی مشاور تحصیلی خود را انتخاب کرده اند، که نتایج حاصله بسیار تأمل برانگیز است:

– ۳ درصد از طریق سایر روش ها.

نکته قابل تأمل این است که علیرغم تبلیغات گسترده مؤسسات کنکور برای مطرح کردن بمشاورین تحصیلی خود در برنامه های تلویزیونی، این رسانه کمترین نقش را در انتخاب بهترین مشاور تحصیلی توسط رتبه های زیر هزار کنکور داشته است که نشانه ی بی اعتمادی دانش آموزان ممتاز به این برنامه ها می باشد.

لینک بهترین مشاور تحصیلی در سایت خبرگزاری مشرق : اینجا

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور درس زندگی می باشد

مركز مشاوره تحصيلي شهداد

تخصصي ترين مركز مشاوره تحصيلي كشور

 021-22896274
  021-22896267
  021-22896249  

شهداد برترين مركز مشاوره تحصيلی و

برنامه ريزی درسی و تخصصی ترين برند مشاوره و روانشناسی كشور
ارايه كننده خدمات علمی و تخصصی
مشاوره تحصيلی در همه مقاطع تحصيلی تحت نظر دكتر شهداد

آخرین نظرات کاربران

مشاور تحصیلی برتر تهران

بهترین مشاور تحصیلی و کنکور کیست؟ رتبه بندی بهترین مشاوردرست است یا خیر؟معیارهای یک مشاور خوب چیست؟
مشاور تحصیلی جایگاه بسیار تاثیرگزاری در سرنوشت و آینده افراد دارد و مهمترین وظیفه مشاور قراردادن داوطلب در یک مسیر درست است. حساسیت مشاوره، هدایت و راهنمایی تحصیلی هنوز در سیستم آموزشی کشور در هیچ رده سنی به درستی درک و چاره اندیشی نشده است و چه بسا بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی ،شغلی در زمان حاضر به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عدم وجود سیاست های مناسب در زمان گذشته بر میگردد و بسیاری از خلا ها و سیاست گذاری های غلط در زمان حال، آثار مخرب چند بعدی در آینده به همراه خواهد داشت.
بهترین مشاور تحصیلی چه کسی است؟ بر چه اساسی میتوان برترین مشاور تحصیلی را تعیین کرد؟

اصولا رتبه بندی کردن افراد از جنبه میزان موفقیت در هیچ زمینه ای معنایی ندارد و معیار و استانداردی هم برای این کار وجود ندارد چون موفقیت نسبی است.
ممکن است یک سازمان رسمی مانند سازمان استاندارد( با بررسی یک سری از شاخص ها و ویژگی ها) و تحقیق از تعدادی افراد در یک مقطع زمانی خاص شخص یا شرکتی را به عنوان برتر یا نمونه معرفی کند که ان هم به معنای مطلق بودن نیست کما اینکه هر سال ممکن است یک گزینه جدید به عنوان معلم ، مهندس ،پزشک یا محصول نمونه یا برتر شناخته شود. پس مشاور برتر یا بهترین وجود ندارد و این افراد جامعه هستند که بر اساس واقعیت ها و مقایسه، بهترین را از نظر معیار های خودشان انتخاب می کنند. لذا هرگونه تقسیم بندی و رتبه بندی خارج از این قالب یک فریب تبلیغاتی است.
تلاش میکنیم در این مقاله معیار های عمومی برای انتخاب صحیح یک مشاورمورد توجه قرار گیرد.
متاسفانه برخی از مشاورین و موسساتی که نمیتوانند با ارایه خدمات مناسب و خوش نامی، داوطلبان را مجذوب خود کنند برای جذب داوطلبان از طریق شیوه های غیر اصولی و فریب افکار عمومی وارد می شوند که یکی ازآنها تخریب سایر موسسات و مشاوران است که میتواند به صورت مجازی و یا در جلسات حضوری وتلفنی باشد
ممکن است داوطلب بر اساس درک ،شخصیت ،دانش و معیار های خود بتواند با مشاوری ارتباط بهتری برقرار کند و داوطلب دیگری بر اساس شرایط خود با مشاور دیگری ارتباط برقرار کند .
ممکن است داوطلب ازطریق صحبت کردن مشاور ، دیدگاه مشاور،توانایی تشخیص مشکلات داوطلب ،کلیپ های مشاوره ای تاثیرگذار ، سخنرانی های مشاور، مقالات مشاور یا حتی خدمات خاصی که ارایه می کند جذب او شود و تشخیص دهد که می تواند با این شخص ارتباط بهتری برقرار کند
مهمترین ویژگی یک مشاور، تحصیلات در زمینه رشته مشاوره یا روانشناسی و گزراندن دوره ها و کارگاه های علمی ،تحقیق ، تالیف و تجربه در این زمینه است.
مشاور تحصیلی میبایست خودش مستقیما با داوطلب در ارتباط باشد و از افراد واسطه برای ارتباط با داوطلب استفاده نشود.
مهمترین رسالت مشاور برنامه ریزی درسی نیست بلکه ارایه راهکار مناسب در لحظه مناسب است
مشاور تحصیلی میبایست به روز باشد و از قوانین جدید در حوزه آموزشی مطلع باشد
مشاور تحصیلی میبایست به صورت روزانه و مستمروضعیت داوطلب را چک و بررسی نماید
برنامه ریزی درسی باید توسط شخص مشاور انجام شود و نه سایر همکاران .بهترین برنامه ریزی درسی برنامه ایست که به صورت روزانه توسط شخص مشاور ارسال شود و روزانه برنامه مطالعاتی اجرا شده داوطلب مورد ارزیابی قرارگیرد واین برنامه مطالعاتی باید کاملا اختصاصی برای داوطب در نظر گرفته شود .
مشاور بهتر است علاوه بر داشتن تجربه لازم ،جوان،انرژیتیک و به روز باشد تا علاوه بر ارتباط بهتر با داوطلب و درک بیشتر از علم روز در این زمینه مطلع باشد

 

بهتر است مشاور تحصیلی وابستگی به ارگانی نداشته باشد که راهنمایی ها و مشاوره ها بدون تعصب باشد و در راستای تحقق منافع آن سازمان و خرید محصولات ان باشد
مشاور تحصیلی خوب مشاوری است که بر اساس اصول علمی به داوطلب راهکار ارایه کند و برای هر داوطلب راهکار و برنامه اختصاصی داشته باشد
یکی دیگر از ویژگی های یک مشاور تحصیلی خوب این است که مشاور به جز کار مشاوره به کار یا شغل دیگری مشغول نباشد.چند شغله بودن مشاور میتواند کیفیت خدمات را به نحو چشمگیری کاهش دهد.
وظیفه مشاور کمک کردن به همه داوطلبانی هست که مشاوره پذیر باشند بدون در نظر گرفتن سطح علمی ، معدل، جنسیت و اینکه در چه رده سنی قرار دارند. لذا اعمال محدودیت سنی و محدودیت سطح درسی و محدودیت جنسی حرفه ای به نظر نمی رسد.
قیمت بالای جلسات یا پلن های مشاوره ای به معنی کیفیت بهتر نیست مگر اینکه از نظر خود داوطلب دلایل قابل توجیه داشته باشد.
بسیاری از اوقات داوطلب ماه ها دنبال موسسه، ادرس و شماره تماس و راه ارتباط مستقیم با یک مشاورخاص است.کسی که در عصر ارتباطات اینقدر به سختی میتوان به او دسترسی پیدا کرد و ارتباط برقرار کرد، در صورت یافتن این مشاور و استفاده ازاین مشاور هم نباید انتظار داشته باشید به راحتی در طول مسیر به مشاوردسترسی پیدا کنید.
تلاش کنید مشاوری پیدا کنید که محل ثابت و رسمی داشته باشد و برای یافتن او نخواهیم به مراکزی که پاره وقت حضور دارد مراجعه کنیم.(البته این جمله به این معنا نیست که اگر غیر از این بود مشاورحتما خوب نیست،ولی برای اینکه بعدا دچار مشکلات احتمالی نشوید در انتخاب خود دقت کنید)

 

دکتر مصطفی شهداد مشاور تحصیلی

 

 آیا می توان با هر رتبه ای در رشته دلخواه خودمان قبول شویم ؟
اگر رتبه خیلی بالا یا خیلی پایین داشته باشیم، آیا باز هم مهم است که انتخاب رشته حرفه ای توسط مشاور متخصص انجام شود ؟
آیا اولویت با انتخاب هایی باشد که شانس قبولی بیشتری داریم؟
آیا انتخاب رشته باید بر اساس علاقمندی ما انجام شود؟

قبل از اینکه وارد موضوع انتخاب رشته تضمینی شویم . مفهوم انتخاب رشته را مطالعه و تشریح میکنیم .
انتخاب رشته به معنی اولویت بندی وچینش اولویت های داوطلب نیست ،بلکه انتخاب رشته انتخابی بسیار مهم وسرنوشت ساز در زندگی است.انتخاب رشته می بایست بر اساس مسیرهایی باشد که ما را به هدفمان می رساند .
پس اول باید یک هدف مهم داشته باشیم وبعد باید بررسی کنیم که رسیدن به آن از چه رشته هاو شغل هایی عبور می کند .
انتخاب رشته نباید بر اساس میزان علاقمندی و شانس قبولی انجام شود.
انتخاب رشته نباید بر اساس پیش زمینه های قبلی یا تعصب ویا به دلیل تاثیر پذیری از اطرافیان باشد .هر داوطلب فارغ از هر رتبه پایین و خوبی که کسب کرده می بایست بهترین انتخاب رشته را تحت نظر مشاور انجام دهد و همچنین کسب یک رتبه نامناسب برای داوطلب نیز نباید منجر به از دست دادن فرصت ها و شانس ها به دلیل عدم انتخاب رشته حرفه ای شود .
انتخاب رشته باید توسط متخصص انتخاب رشته ومسلط به قوانین و دستور العمل ها انجام شود و با مطالعه دفترچه و انجام اولویت بندی نمی توان انتظار یک انتخاب رشته صحیح را داشت .

انتخاب رشته تضمینی به معنی تضمین علمی ترین و بهترین انتخاب ممکن برای رتبه به دست آمده است ونه تضمین قبولی با هر رتبه ای !!
در انتخاب رشته تضمینی افرادی که وعده قبولی دررشته ای خاص را می دهند ویا با رتبه بالا،قبولی در یک رشته تاپ را وعده می دهند بدون شک کلاهبردار هستند .
معجزه ای که در انتخاب رشته تضمینی می توان انجام داد ،این است که داوطلب در بهترین رشته ای که نمره آن را کسب کرده قبول شود .البته کوتاهی واشتباه های سایرین نیز که رتبه بهتری از ما کسب کرده اند می تواند در انتخاب رشته ما تاثیر گذار باشد پس می بایست انتخاب هوشمندانه ای داشته باشیم که از تمام شانس ها و فرصت ها و حتی اشتباهات سایرین بهره ببریم .
انتخاب رشته باید بر اساس ارجحیت خود داوطلب باشد
انتخاب رشته باید تمام شانس ها و احتمالات حتی کم را در بر بگیرد .انتخاب رشته تضمینی یعنی در انتخابی قبول شویم که اولین و بهترین انتخاب ممکن از نظر خود داوطلب باشد که نمره آن را کسب کرده است .انتخاب رشته تضمینی یعنی هیچ داوطلبی در کشور نتواند انتخاب هایی که ما قبول نشده ایم با رتبه وسهمیه یکسان قبول شود . (اگر ما قبول نشدیم در یک رشته ای ،هیچ کس دیگر با شرایط مشابه ما قبول نشود)خطای انتخاب رشته صفر باشد و چندین بار بعد از الویت بندی و اصلاح چک و بررسی شود .میبایست قبل از فرایند انتخاب رشته ،معرفی رشته ، دانشگاه ها ،بررسی وضعیت شغلی در داخل و خارج از کشور و… انجام شود و داوطلب با شناخت و آگاهی وارد انتخاب رشته شود .
نهایت خواست داوطلب از انتخاب رشته چیست ؟ داوطلب چیزی جز این نمی خواهد که بر اساس رتبه ای که کسب کرده در اولین و بهترین شانس خود که بر اساس ارجحیت خودش انتخاب کرده قبول شود . تضمین محقق شدن این مهم را میتوانیم انتخاب رشته تضمینی کنکور سراسری بنامیم.
موسسه مشاوره تحصیلی شهداد با استفاده های الگوهای صحیح و علمی در انتخاب رشته
و با استفاده از کادر متخصص در زمینه انتخاب رشته ،انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد را به صورت تضمین کتبی برگزار می کند که شامل معرفی رشته ها و دانشگاه ها و سپس فرایند انتخاب رشته است
انتخاب رشته تضمینی شهداد هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری امکانپذیر است تضمین میکنیم داوطلب فارغ از هر رتبه ای در بهترین انتخابی که نمره آن را کسب کرده قبول شود و تضمین می شود انتخاب هایی که داوطلب نتوانسته قبولی بیاورد هیچکس در ایران با رتبه و سهمیه ای مشابه داوطلب نیز آنها را قبول نخواهد شد و همچنین انتخاب ها بر اساس ارجحیت خود داوطلب انجام می شود . ضمنا تمام شانس های قبولی داوطلب در انتخاب رشته به بهترین شکل لحاظ خواهد شد .
ظرفیت ثبت نام محدود است جهت رزرو به قسمت رزرو سایت مراجعه فرمایید.
  دکتر شهداد مشاور تحصیلی

 

 

1- مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی تحت نظارت مستقیم برترین مشاوره تحصیلی کشور

2- ارسال برنامه درسی روزانه (باتوجه به وضعیت داوطلب)

3- استفاده از روش های علمی،جهت برنامه ریزی درسی

4- معرفی بهترین منابع مطالعاتی بر اساس سطح درسی

5- آموزش بهترین روش مطالعه برای هر درس

6- تحلیل و آنالیز آزمون های آزمایشی

7- بررسی برنامه ی اجرا شده کرنومتری داوطلب در پایان هرروز

8- امکان برگزاری کلاس های خصوصی – نیمه خصوصی – گروهی در تمام نقاط تهران

9- آموزش تکنیک های تست زنی

10- ایجاد انگیزش تحصیلی

11- انتخاب رشته تضمینی دانشگاه سراسری و آزاد،با استفاده از متدهای علمی

12- امکان مشاوره نامحدودتلفنی ،جهت ارزیابی و نظارت پیوسته

13- امکان جلسات حضوری مشاوره تحصیلی بر اساس پلن ثبت نامی

14- تعیین اهداف کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت برای داوطلب

15- بررسی و ارزیابی شرایط داوطلب،قبل از شروع برنامه ریزی درسی

16- برگزاری جلسات موفقیت در آزمون

17- تماس با دبیران کلاس ها برای دسترسی بهتر به وضعیت داوطلب در طول مسیر

18- افزایش زمان مطالعه با استفاده از روش های علمی

19- ترسیم نقشه راه

20- هماهنگی برنامه مشاور با برنامه ی مدرسه وبودجه بندی آزمونهای داوطلب

21- برگزاری همایش های درسی ،همایش مشاوره تحصیلی ،همایش انتخاب رشته و همایش های موفقیت در کنکور

22- ایجاد پیشرفت در امتحانات مدرسه

23- نظارت بر عملکرد داوطلب در طول سال جهت عدم انحراف

مشاور تحصیلی برتر تهران

24- آموزش الگوی صحیح تغذیه ای که منجر به کاهش استرس وافزایش قوای ذهنی می گردد

25- استفاده از اساتید متخصص و خبره

26- ارائه خدمات مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی در 365 روز سال بدون تعطیلی

27-ارایه گزارش به اولیای داوطلب

شامل: همایش معرفی رشته ها و دانشگاه ها توسط دکتر شهداد 

فرآیند انتخاب رشته (10 مرحله)

✅حضوری و غیرحضوری

✅به صورت دستی و کامپیوتری

✅بدون خطا

✅تحت نظر برترین مشاور تحصیلی کشور جناب آقای دکتر شهداد

تضمین 100 درصدی علمی ترین و بهترین انتخاب ممکن

شهداد تخصصی ترین مرکز مشاوره تحصیلی ، برنامه‌ریزی و انتخاب رشته درایران
مرکز مشاوره تحصیلی شهداد اولین و تنها مرکز مشاوره تحصیلی و برنامه‌ریزی تحصیلی است که به صورت علمی و با متد های نوین و حرکت فیدبک دار در راستای رسیدن به اهداف عالی آموزشی داوطلبان خدمات منحصر به فردی ارِائه می کند. 
تمام خدمات مرکز مشاوره تحصیلی تحت نظر مستقیم برترین مشاور تحصیلی کشور (جناب آقای دکتر مصطفی شهداد)

 

برند شهداد با طبقه فعالیت مشاوره تحصیلی و روانشناسی در راستای اعطای نمایندگی انحصاری به سایر استان ها ثبت علامت شده است

تخصصي ترين و محبوب ترين برند مشاوره تحصیلی كشور اقدام به پذيرش نمايندگي انحصاري در مراكز استانها نموده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به منو اخذ نمايندگی مشاوره تحصيلی شهداد مراجعه كنيد

مشاور نمونه کشور  سال 94 

همایش انتخاب رشته رتبه های برتر کنکور

برنامه تلویزیونی دکتر شهداد

 

 

انتخاب رشته دبیرستان(نهم به دهم)

ثبت برند مرکز مشاوره تحصیلی شهداد

برند شهداد با طبقه فعالیت مشاوره تحصیلی و روانشناسی در راستای اعطای نمایندگی انحصاری به سایر استان ها ثبت علامت شد.


تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دکتری
Downloads-icon


Downloads-iconفهرست حذفیات منابع سوالات آزمون سراسری سال 1398- نظام قدیم
Downloads-icon


Downloads-iconفهرست حذفیات منابع آزمون سراسری سال1398 نظام جدید(3-3-3-3)
Downloads-icon


Downloads-iconدفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها،موسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاداسلامی
Downloads-icon


Downloads-iconبودجه بندی آزمون ها
Downloads-icon


Downloads-iconپذيرش با سوابق تحصيلي آزمون سراسري – بهمن ماه 1397
Downloads-icon


Downloads-iconمواد امتحانی و ضرایب کنکور ارشد ۹۸ اعلام شد
Downloads-icon


Downloads-icon


دانلود فهرست کتب منبع آزمون سراسری۹۸ – نظام قدیمDownloads-icon


Downloads-icon


فایل جداول مربوط به مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸Downloads-icon


Downloads-icon


دانلود فهرست کتب منبع سوالات آزمون سراسری 98،نظام جدیدDownloads-icon


Downloads-icon

سرزمین تیزهوش‌ها

مرجع آموزشی همه‌ی دانش آموزان باهوش سرزمینمان، ایران

برنامه ریزی و ثبت نام در کنکور 1400

دوره های آموزشی آنلاین نکته و تست کنکور


. . . . . . . . . . . . .

مشاور تحصیلی برتر تهران


نام و نام خانوادگی:آقای مهندس جلال سلیمی

سال تولد : متولد 1358

عنوان مدرک تحصیلی: فوق لیسانس اپتیک و لیزر از دانشگاه امیرکبیر

سمت آموزشی: مشاور تحصیلی رتبه های برتر کنکور سراسری

فعالیت آموزشی در حیطه دبیرستان و کنکور از سال 79

همکاری با مدارس:

1. موسسات اندیشه سازان

2. موسسات قلمچی

3. موسسات گزینه ی 2

مشاور ارشد مدارس بزرگ و به نام تهران

1. دبیرستان منظومه خرد

2. دبیرستان علامه طباطبایی

3. دبیرستان شهید مهدوی

4. دبیرستان نوآور

5. دبیرستان ادیب فرزانه

6. دبیرستان بهار

7. دبیرستان هما

8. دبیرستان سما

9. دبیرستان سوده

10. دبیرستان محرانه

11. دبیرستان هدف

12. دبیرستان فرهیختگان

ارائه مقالات آموزشی در نشریات

سردبیر مجلات آموزشی : اندیشه مشاور تا سال 84- سخن مشاور تا سال 89 – گزینه مشاور تا سال 92

کارشناس تصویری شبکه آموزش در برنامه گزینه جوان

عضو مشاوران ارشد موسسه گزینه2

مسوول موسسه رتبه سازان قویترین سایت آموزشی کشور در حیطه دبیرستان

تالیفات:

1. کتاب تمرین محاسبه و مشاور آموزشی انتشارات دریافت

ایمیل : idsalimi@gmail.com

وب سایت : www.rotbesazan.ir

تلفن تماس : 22020548 – 26209350

کانال تلگرام : کانال تلگرام رتبه سازان (کلیک کنید)

منبع:

رتبه سازان

مشاور تحصیلی برتر تهران

نظرات شما بسیار ارزشمند هستند. به دیگران کمک کنید تا بیشتر بدانند. نظرات شما توسط کارشناسان بررسی، تایید و پاسخ داده می شوند. اگر ایمیلتان را وارد کنید، پاسخ کارشناسان برای شما ایمیل می شود.

 
خانم ترنم معظمی سلام . من پایه نهم هستم و امسال انتخاب رشته دارم . معدل هم بین هجده و نوزدهه و بین رشته تجربی و دکوراسیون داخلی گیر کردم از طرفی میگم که علوم احتیاج به خوندن زیاد داره ولی در عوض مدرکی که میگیری ارزش بیشتری داره ولی از طرفی دیگه دکوراسیون داخلی در آمد بیشتری داره و زودتر میتونی وارد بازار کار بشی . حالا شما میگید من چیکارکنم؟

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز برای دریافت پاسختون از مشاوره سایت به کانال @ernohom مراجعه کنید


 
خانم ساره عالی

 
خانم بازدید کننده سایت من الان ۱۴ سالمه همه به من میگن از الان شروع کنم برای کنکور تجربی نظرتون چیه؟؟درست میگن آیاا.

پاسخ سرزمین تیزهوش ها :
سلام دوست عزیز این سوال شما نیاز به درمیان گذاشتن با مشاور تحصیلی دارد ضمن اینکه باید با توجه به استعداد ها و علاقیات خود و همچنین هدایت تحصیلی رشته مورد نظر خود را برگزینید .

همین حالا عضو شوید!

قبلاً عضو بوده‌اید؟ وارد شوید!


در شبکه های اجتماعی دنبالمان کنید:

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیزلند می باشد. Copyright © 2015 – 2020 tizland.ir

طراحی قالب سایت : مبناتک هیوا

این مطلبو از سایت مشرق نیوز برداشتم و کلی کیف کردم واقعا قشنگ این نخبه ها زدند تو برجک هرچی قلم و ملمو و گاجه که برای تبلیغ خودشون به بعضی از رتبه های بی وجدان رشوه می دند:

دانش آموزان تهرانی مدارس استعدادهای درخشان و نیز دانشجویان ورودی 96 رشته پزشکی سه دانشگاه دولتی شهر تهران که در این مدارس تحصیل می کرده اند، نظرات متفاوتی نسبت به ابزارهای کمکی کنکور سراسری دارند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که نخبگان مدارس تیزهوشان تهران توجهی به تبلیغات وسیع برخی از مؤسسات کنکور ندارند و صرفا انتخاب های خاص خودشان را دارند. امااز منظر این بچه های تیزهوش، بهترین ناشر ، بهترین مؤسسه کنکور ، بهترین آزمون آزمایشی و عوامل اصلی موفقیت در کنکور چه هستند؟

بررسی ها نشان می دهد که دانش آموزان تهرانی مدارس تیزهوشان؛به ترتیب کتابهای ناشرین زیر را بهترین می دانند.1- انتشارات نشرالگو ؛ 31 درصد2- انتشارات خیلی سبز ؛ 16 درصد.3- انتشارات مهر و ماه ؛ 12 درصد.4- انتشارات گاج ؛ 11 درصد.5- انتشارات مبتکران ؛ 9 درصد.6- انتشارات کانون فرهنگی آموزش ؛ 7 درصد.7- انتشارات راه اندیشه ؛ 6 درصد.8- انتشارات خوشخوان : 5 درصد9- سهم سایر انتشارات : 3 درصد

 

رتبه آورترین مؤسسات کنکور از نگاه دانش آموزان تیزهوش تهرانی ورودی 96 رشته پزشکی دانشگاههای تهران ، شهیدبهشتی و علوم پزشکی ایران :1 -مؤسسه مشاوره کنکورسینا تهرانی با 74 قبولی.2 – آموزشگاه کنکور پرستو با 21 قبولی.3 – مؤسسه علمی و کنکور هدف با 16 قبولی.4 – مؤسسه کنکور علوی با 13 قبولی.5 – مؤسسه مشاوره کنکور محمدرضا پوردستمالچی با 10 قبولی.6 – آموزشگاه کنکور بعثت با شش قبولی.7 – آموزشگاه کنکور راه اندیشه متعلق به مهندس عربشاهی با چهار قبولی.8 – آموزشگاه کنکور خبرگان با دو قبولی.

مشاور تحصیلی برتر تهران

همچنین 28 نفر از مصاحبه شوندگان نیز اعلام کرده اند که بدون استفاده از مؤسسات کنکور و صرفا با تکیه بر تلاش خود و معلمین مدرسه موفق به قبولی در رشته پزشکی دانشگاههای تهران شده اند.

 

سلیقه دانش آموزان تیزهوش شهر تهران در مورد آزمون های آزمایشی نیز بصورت زیر است؟

42 درصد؛ آزمون های آزمایشی مؤسسه کنکور خود.

31 درصد ؛ آزمون های آزمایشی سنجش.

11 درصد ؛ آزمون های گزینه دو .

7 درصد اعلام کرده اند که اعتقادی به این آزمونها ندارند.

4 درصد ؛ آزمون های آزمایشی گاج .

3 درصد ؛ آزمون های کانون .

2 درصد نیز ؛ آزمون های داخلی مدارس.

 

دانشجویان تیزهوش پزشکی 96 دانشگاههای تهران که در شهر تهران ساکن بوده اند، به ترتیب چه عواملی را در موفقیت خود مؤثر دانسته اند؟

برنامه های درسی مشاور تحصیلی و گوش دادن به فرامین او.

غیرحضوری گذراندن دوره پیش دانشگاهی.

فراگیری شیوه های مدیریت زمان و تست زنی.

مطالعه دقیق کتاب های درسی.

پرهیز از جزوات و فیلم های آموزشی کنکور.

تلاش خود و معلمین مدرسه.

کنترل استرس توسط مشاور روانشناس.

شرکت در کلاس های کنکور .

شرکت در آزمون های آزمایشی.

لازم به ذکر است که این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان یا دانشجویان مدارس تیزهوش شهر تهران نمی شود و صرفا با مصاحبه حضوری از 352 نفر از دانش آموزان مدارس تیزهوشان این شهر و174 دانشجوی پزشکی ورودی 96 دانشگاههای تهران ، شهیدبهشتی و علوم پزشکی ایران که در مدارس تیزهوشان تهران تحصیل کرده اند، صورت گرفته است.

 

خبرو توی این سایت دنبال کنید ( کلیک کنید )

یه روز یکی از دوستام حرف خیلی خوبی زد و اون این بود که این جک و جونورهایی که به اسم مشاور کنکور فعالیت می کنند و اندازه گوسفند هم نمی فهمند، فرض کنیم که بتونند مشاوره کنکور بدند، اونوقت مشاوره کنترل استرس و مدیریت ذهنو می خوان چیکار کنند. یعنی تو فکر کن یه بچه تازه به دوران رسیده 19 ساله بتونه بیاد به دیگران روش کنترل استرس یاد بده چقدر جالب می شه! 

راستش خودمم فکر نمی کردم که ما با ذهنمون علاوه بر کنترل استرس چه کارهایی می تونیم بکنیم، اما وقتی در کمپ آقای تهرانی یاد گرفتم چطور همزمان با علم سیبر از نیمکره راست و چپ مغزم استفاده کنم و هر موضوعی رو تحلیل کنم و حتی خیلی از مسائل ریاضیات،فیزیک و شیمی رو تو ذهنم حل کنم اونجا بود که فهمیدم مدیریت ذهن یک علمه و بچه بازی نیست که احمق های تازه به دوران رسیده و بیسواد بتونند ازش بربیان. 

اما بپردازیم به بخش دیگه ای از مصاحبه دکتر سیناتهرانی عزیز بهترین مشاور کنکور و انسان با اخلاق و دوست داشتنی که به خبرنگار برنانیوز در مورد اهمیت مدیریت ذهن گفته : 

ادامه مطلب

خیلی ها فکر می کنند برنامه درسی اون چرندیاتیه که توی دفتر برنامه ریزی کانون یا کسانی هستش که اسمشونو گذاشتند مشاور کنکور . یکی از دوستام می گفت از اینترنت یک جایی رو پیدا کرده بود به نام کنکوریست که بچه هاش ادعا کرده بودند رتبه های برتر کنکور بودند و رشته های مهندسی دانشگاه صنعتی شریف درس می خونند البته دوستم می گفت بعداً فهمیدم که اونا با بچه های ساده لوح شهرستانی که رتبه های خوبی می آوردند چندتا عکس گرفته بودند گذاشته بودند توی سایتشون و همین باعث شده بود ملت گول بخورند و یکیش هم این دوست ساده لوح من.

خلاصه این طفلکی می ره برای مشاوره تحصیلی پیششون، ولی یه مدت بعد می فهمه که اینا دفتر برنامه ریزی قلم چی رو کپی کرده بودند و اسم موسسه جعلی خودشونو گذاشته بودند روش و دادند دست این بنده خدا و دانش آموزای ساده لوح دیگه. البته بماند که طفلکی کلی جزوه هم ازشون خریده بود اما بعداً مشخص شد همش جزوه های کپی معلمای کنکور شهرستانی بوده که به رایگان تو وبلاگشون گذاشته بودند.

اونجا بود که ارزش کار دکتر سیناتهرانی عزیز و همکارانشونو بیشتر از همیشه درک کردم چون برنامه درسیشون اصلاً شبیه هیچ برنامه درسی ای نبود. من برنامه های مشاورای زیادی رو در کتابهای مشاورشون دیده بودم برای همین به جرأت می تونم بگم که …

ادامه مطلب

من فکر نمی کنم توی اون دو سالی که شاگرد آقای دکتر سیناتهرانی بودم ، هفته ای بیشتر از 30 ساعت برای کنکور درس خونده باشم. البته هرکسی هم می شنید باورش نمی شد. خب تقصیری هم نداشت. وقتی آدم روش درست مطالعه هر درسو بلد نباشه، یا برنامه درسی درستی نداشته باشه! یا ندونه چطوری تست بزنه و ایده های طراحای سوالات کنکور سراسری رو استخراج کنه مجبوره که بشینه خودکشی راه بندازه و صبح تا شب و شب تا صبح درس بخونه . آقای تهرانی هم که بهترین مشاور کنکور ایران هستند، در بخشی از مصاحبشون با برنا خیلی خوب به این موضوع اشاره کردند:

این مشاور برجسته کنکور در این رابطه به برنا گفت: عده ای تصور می کنند، هرکس ساعات مطالعاتی اش بیشتر باشد، در کنکور سراسری نتیجه بهتری کسب می کند، اما این فرضیه کاملاً منسوخ و اشتباه است. به عقیده من ساعات مطالعه زیاد نشان دهنده این است که دانش آموز روشهای مطالعاتی نادرستی دارد که می بایست بر اساس نحوه تفکر طراحان کنکور سراسری که من از آن به روش سیمر یاد می کنم، اصلاح شود.

اما لینک مصاحبه کامل آقای تهرانی در سایت برنانیوز این هستش: 

مشاور تحصیلی برتر تهران

آیا مطالعه کتابهای درسی برای موفقیت در کنکور کافی است؟

سایت رسمی آقای دکتر سیناتهرانی و همکارانشون هم این هستش:

www.darsezendegi.com

مصاحبه سینا تهرانی با خبرگزاری برنانیوزو چند بخش کردیم و در هر بخش به یک موضوع مهم در گفت و گوی ایشون پرداختیم. قبل از هرچیزی بگیم که آقای دکتر سیناتهرانی و تیمشون فقط یک سایت رسمی دارند و اونهم سایت درس زندگی دات کام به نشانی زیر هستش :

www.darsezendegi.com

در انتها هم لینک کامل مصاحبه سیناتهرانی را از سایت برنانیوز گذاشتیم.

بخش اول :

برنانیوز نوشت: اهمیت مطالعه کتابهای درسی و بررسی تستهای کنکورهای سراسری از نگاه دکتر سیناتهرانی:

در حالی که همه ساله بازار فروش کتب ، برگزاری همایش ها و کلاس های کنکور داغ است، سینا تهرانی مشاور رتبه های برتر کنکور سراسری در گفت و گو با خبرگزاری برنا، اعتقاد چندانی به استفاده دانش آموزان از چنین امکاناتی ندارد و معتقد است؛  برای موفقیت در کنکور کافی است، البته به شرط آنکه دانش آموز مهارت لازم برای مطالعه و خلاصه برداری هر یک از کتابهای درسی را داشته باشد و درکنار آن شیوه های علمی تست زنی و مدیریت زمان را نیز بداند.

سینا تهرانی بهترین مشاور کنکور کشور به برنا گفت: من نیز همانند سازمان سنجش معتقدم ، منبع سوالات کنکور ، فقط از محتوای کتاب‌های درسی استخراج می‌شود و بنابراین بین دانش‌آموزانی که از کلاس های کنکور استفاده می کنند و یا بچه هایی که فاقد چنین امکاناتی هستند، فرق چندانی وجود ندارد و این وسط، فقط شیوه مطالعاتی و تست زنی آنهاست که تعیین‌کننده رتبه کنکوری شان است.

اما لینک مصاحبه کامل آقای تهرانی در سایت برنانیوز این هستش: 

آیا مطالعه کتابهای درسی برای موفقیت در کنکور کافی است؟

تنها سایت رسمی آقای دکتر سیناتهرانی و همکارانشون هم این هستش : 

www.darsezendegi.com

 

در ادامه مطلب می تونید، بخشی از مصاحبه سیناتهرانی عضو ارشد سایت درس زندگی دات کام و بهترین مشاور کنکور کشور را با سایت تابناک که به همین ماجرای شرکت نکردشون در برنامه های تلویزیونی اشاره کرده را بخونید: 

ادامه مطلب

مشاور تحصیلی برتر تهران
مشاور تحصیلی برتر تهران
0

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.